SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Ytterligare en boplats kring Bälinge mossar

Nu i veckan var Michel, Lars och Siri i Vigle för att utreda ett stycke skog inför planerad småhusbebyggelse. Anledningen till utredningen är att platsen ligger mitt i det boplatskomplex som Ann Segerberg i slutet av 90-talet skrev sin avhandling om. Mycket riktigt visade det sig ligga en rik boplats från tidig gropkeramisk tid, ca 3000 f. Kr. där.


I flera provstick dök en hel del keramik upp varav flera var dekorerade. Utöver keramik kunde vi hitta lite brända och även ett obränt ben i ett tjockare kulturlager centralt på de fyndförande yta. Det obrända benet visade sig komma från en säl. Det är intressant att på denna plats var det inte möjligt att avgränsa lokalen endast genom topografisk bedömning.


Fynden fanns inte bara i den sandiga svackan utan fortsatte upp över en moränhöjd och även över på andra sidan om den. Lokalen är ett viktigt tillskott till fornkomplexet kring Bälinge mossar då den tycks vara välbevarad och fyndrik.