SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Väg 56, Västjädra – Kvicksund

Under våren 2020 förundersöker arkeologer från SAU ett antal fornlämningar i södra delen av Västmanland. Trafikverket planerar att göra en breddning av väg 56 mellan E18 vid Västjädra i norr och bron över Mälaren vid Kvicksund i söder. Målet är att vägen ska byggas ut till en mötesfri landsväg med ökad trafiksäkerhet.


Inom och i nära anslutning till vägområdet finns ett antal kända fornlämningar från både förhistorisk och historisk tid. De lämningar som ska undersökas nu är främst gravar i form av stensättningar men även stensträngar (en slags låga stenmurar), boplatslämningar i form av spår efter eldstäder och jordlager som avsatts. Också ytor intill ett gravfält samt ett stort stenröse, dvs också en grav, ska undersökas. Förundersökningarna görs för att klargöra lämningarnas utbredning och karaktär inom arbetsområdet för vägen.


Västmanland är ett landskap med stora naturgeografiska variationer. Vägsträckningens södra delar är relativt låglänta. Det innebär att marken torrlagts genom landhöjningsprocessen först under järnåldern, dvs för 1000-2000 år sedan. Det är med andra ord fråga om ett relativt ungt landskap. Tidigare utförda undersökningar i området har varit få och begränsade och utgörs av några undersökta järnåldersgravar på åsen vid Horn. På ett annat ställe har en ensamliggande stensättning undersökts på 1960-talet. Denna var dock fyndtom varför dess ålder är oklar. Förundersökningarna kommer därför att ge ny viktig kunskap om området.


Längre norrut stiger landskapet uppemot 40 meter över nuvarande havsnivå. Har var det längre sedan marken steg upp ur havet. Redan under bronsåldern, för omkring 3000 år sedan, låg området vid den dåtida kusten. Människorna som bodde här då har bland annat lämnat efter sig en del hällristningar, men förmodligen har också en del av de rösen och stensättningar som finns i området uppförts då. I den norra delen av sträckningen har det tidigare bl a undersökts gravar och boplatslämningar i anslutning till järnvägen. Därför vet vi att trakten varit relativt tätt befolkad under järnåldern, framförallt århundradena kring Kristi födelse.