SAUs Styrelse

SAUs styrelse är den yttersta garanten för att verksamheten håller hög kvalitet. Styrelsen består för närvarande av fyra ledamöter och tre suppleanter. Flera av styrelsemedlemmarna har anknytning till Uppsala universitet och Institutionen för arkeologi och antik historia, avdelningen för arkeologi.

 

Styrelseordförande Anneli Ekblom, fil dr, institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet. Anneli är inriktad på miljöhistorisk forskning och har med tvärvetenskapliga metoder analyserat samverkan mellan människa och miljö, samt ekologiska processer och samverkan natur-kulturmiljövård, både i södra Afrika och i Sverige. Anneli har även arbetat som arkeobotanisk konsult inom uppdragsarkeologin. Kontakta Anneli på anneli.ekblom@arkeologi.uu.se 

 

Bengt Gustafsson har varit verksam som kanslichef för Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Uppsala universitet. Bengt har även varit anställd vid SACO och Universitetslärarförbundet där han har arbetat med bland annat organisationspolitiska frågor, arbetsmarknadspolitik, utbildnings – och forskningspolitik samt löne- och tvisteförhandlingar. År 1993 började han som kanslichef för samhällsvetenskap och juridik vid Uppsala universitet och fortsatte som  bitr kanslichef för humaniora och samhällsvetenskap. Bengt tog 1974 en fil kand i ämnena statistik, statsvetenskap, nationalekonomi, juridik och företagsekonomi.

 

Förre länsrådet Ulf Henricsson, Uppsala blev Pol mag i Uppsala 1965. Ulf har bland annat varit kanslichef vid länsstyrelsernas organisationsnämnd, samt departementsråd vid Kommun- och civildepartementen. Under perioden 1989 till 2005 var han länsråd och ställföreträdande landshövding i Uppsala län. Ulf har varit ledamot, expert eller sakkunnig i ett tjugotal utredningar, bland annat i Uppdragsarkeologiutredningen. Ulf är vid sidan av sitt engagemang i SAU även styrelseledamot i Stiftelsen Andreas Ands minne. Han har bl a även varit mångårig ordförande i Bror Hjorthföreningen och  Bruno Liljeforsstiftelsen.

 

Lovisa Nordström Lagerwall är advokat vid Advokatfirman Lindahl i Uppsala sedan 2010. Lovisa arbetar med allmän affärsjuridik med särskild inriktning mot tvistelösning och processer, fastighetsrätt samt offentlig upphandling. Lovisa deltar i Lindahls projekt Kvinnlig Styrelsekompetens, ett utbildnings- och mentorprogram för advokatbyråns kvinnliga jurister som bland annat syftar till att möta näringslivets ökande efterfrågan på kvinnor med styrelse- och bolagsstämmokompetens. Därtill ingår Lovisa i styrgruppen i Styrelseakademien i Uppsala, vars syfte är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utvecklingskraft, samt verka för ett bättre styrelsearbete i svenska företag. Lovisa tog sin juristexamen vid Uppsala Universitet 2009.

 

Professor Neil Price, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet. Neil fick sin utbildning i arkeologi vid University College London och University of York och blev tidigt intresserad av järnåldern i allmänhet och vikingatiden i synnerhet. År 1992 flyttade han till Sverige och arbetade inom uppdragsarkeologin vid UV och Arkeologikonsult. Han skrev sin avhandling vid Uppsala universitet och blev 2007 Chair of Archaeology i Aberdeen och ansvarig för att bygga upp utbildningen där. År 2014 utsågs Neil till lärostolsprofessuren i arkeologi vid Uppsala universitet.

Professor Mattias Jakobsson, Institutionen för organismbiologi, Evolutionsbiologiskt Centrum, Uppsala universitet är ny i styrelsen sedan våren 2019. Presentation kommer!