SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

14C-dateringar och Bayes’ teorem

Av Frands Herschend

Med nya sätt att bearbeta 14C-dateringar följer även nya strategier att samla in provmaterial. I dag kan man tolka en serie 14C-dateringar ganska precist med hjälp av bayesiansk stastik. Det öppnar nya möjligheter.

Ett problem när det gäller val av prov har alltid varit egenålder. Egenålder är särskilt besvärligt när man vill datera överplöjda hus. Där är det vanligt att det prov man daterar kan vara konstruktionsvirke fullt av årsringar som dog hundratals år innan trädet höggs ned. Prov från tall och ek, det vill säga lämpligt byggnadstimmer, kan till exem...

Läs mer