SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Stenålder i Mogetorp utanför Örebro

Den 31:a oktober började SAU undersöka en stenålderslokal i Mogetorp, utanför Örebro. Undersökningarna utförs i samband med utbyggnaden av väg 50 mellan Axbergshammar i Örebro kommun och Lilla Mon i Nora kommun och pågår till den 4:e november.

En förundersökning gjordes i september detta år, då vi fann rester från tillverkning av stenredskap i form av avslag, kärnor och splitter. Även en del av en yxa hittades. Materialet daterar lokalen preliminärt till ca 5500 – 6000 f Kr, dvs. mesolitikum, även kallat jägarstenålder singulair 10mg.

Målet med undersökningen är att dokumentera och ta tillvara ytterligare material som kan bidra till ny kunskap om de människor som befunnit sig på platsen. Genom att studera stenartefakterna som samlas in kan lokalens ålder och karaktär bestämmas närmare. Detta leder också till vidare förståelse av de förhistoriska människornas liv och leverne.

Mogetorp_mesolitikum_870_313