SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Den osteologiska verksamheten vid SAU

Osteologi är en av arkeologins grundstenar. SAU ser samarbetet mellan osteologer och arkeologer som en förutsättning för kunskapsuppbyggnaden om vår förhistoria. SAUs osteologiska uppdragsverksamhet erbjuder osteologisk specialistkompetens såväl internt som till externa uppdragsgivare som museer, forskare och arkeologiska företag. Tjänsterna anpassas till uppdragsgivarens behov och omfattar både små och stora uppdrag, liksom olika former av samarbetsprojekt.

Osteologisk kompetens har funnits vid SAU sedan 1999 och vår osteologiska enhet startade 2002. Inom enheten arbetar Emma Sjöling som är osteologisk samordnare, samt Sofia Prata och Rudolf Gustavsson.

SAUs osteologer har mångårig erfarenhet av uppdragsosteologi, fältarkeologi och fältosteologi. Vi arbetar med både humant och animalt benmaterial från samtliga tidsperioder och allehanda lämningstyper, där både brända och obrända ben ingår. Med uppdragsgivare från hela Sverige samt Norge och Åland har vi kunskap om material från ett stort geografiskt område. Vår osteologiska kompetens omfattar bl a fältosteologi, fältantropologi, tafonomi, tidigkristna gravar, brandgravar, bålplatsanalys, djurhållning och boskapsskötsel samt marin ekonomi. 

SAUs mångsidiga osteologer har även omfattande arkeologisk erfarenhet och är på ett naturligt sätt integrerade i samtliga delar av den arkeologiska arbetsprocessen. Förutom fältosteologi, osteologisk analys och rapportering, innefattar detta även projektplanering och beräkningar, liksom urval inför 14C-dateringar och kemiska analyser, samt vetenskaplig bearbetning. Därutöver ingår vi i olika forskningssammanhang samt i undervisning kopplad till uppdragsosteologi.  Vi erbjuder även förmedlingsinsatser om osteologi. Se även Benen berättar.

 

31_obrant_sofia

 

Den osteologiska analysen kan bl a innefatta art- och benslagsbestämning, bedömning av ålder, kön samt sjukliga eller andra förändringar på benen (t ex slakt- och bearbetningsspår). Vid analysen registrerar vi benmaterialet digitalt i Acess eller Intrasis 3, utefter behov och önskemål. Vidare bearbetning med exempelvis spridningskartor görs i ArcGIS-miljö. Om önskemål finns görs mer omfattande jämförelser och arkeo-osteologiska tolkningar samt fördjupningar. För boplatsmaterial kan det exempelvis handla om att undersöka djurhållning, produktionsinriktning, ekonomisk specialisering, handel och hantverk. Vid gravundersökningar finns bl a möjlighet att arbeta med demografiska aspekter och begravningsritualer. Den demografiska informationen kan visa om det finns olika typer av grupperingar eller företeelser som relaterar till t ex ålder eller kön. För att få mer kunskap om begravningsritualen undersöker vi anatomisk representation och depositionsmönster i brandgravar, samt utför fältantropologiska analyser för att särskilja biologisk och kulturell påverkan i skelettgravar.

SAUs osteologer kan vara bollplank och/eller medskribenter i undersökningsplaner och bidra till realistiska kostnadsberäkningar. Osteologisk fälthandledning är dessutom avgörande vid frågeställningar som kräver arkeothanatologiska/fältantropologisk kompetens. Genom vår delaktighet och erfarenhet sker preliminära bedömningar och välgrundade prioriteringar redan under fältfasen. Vår gedigna fältarkeologiska kompetens bidrar inte bara till ökade kunskaper om det osteologiska materialet, utan även till det fortlöpande arkeologiska arbetet. Vi bistår vid urval av lämpliga benprover till 14C-datering eller till exempel isotop- och spårämnesanalys. Dessutom tillhandahåller vi osteologisk kompetens i såväl egna som andras forskningsprojekt.

Bland våra uppdragsgivare finns CMB Uppdragsarkeologi AB, Murberget, Norrbottens museum, Stockholms läns museum, Sörmlands arkeologi AB, Upplandsmuseet, Västernorrlands museum, Museibyrån på Åland, Kulturhistoriskt museum i Oslo, Østfolds fylkes kommune mfl.  Vi har även hjälpt Tekniska roteln hos polisen med bedömningar av obrända och brända ben. 

 

Osteologiska Rapporter

Rapporter 1999-2012

SAU Skrifter

Övriga Publikationer

SAMLA