SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

SAU – en viktig aktör i det arkeologiska Sverige

Nu lanserar vi en helt ny hemsida. Framtagningen av vår nya webb sker i samarbete med webbyrån Wasabi Web och utgör en av åtgärderna för att bättre kunna informera om vår dagliga verksamhet gentemot våra samarbetspartners och allmänhet.  Varmt välkommen till vår nya hemvist online!  

SAU är en näringsidkande stiftelse som utför uppdragsarkeologi. Vi grundades 1998 av forskare och lärare från arkeologiska institutionen vid Uppsala universitet. Professor Bo Gräslund var en av initiativtagarna och han är fortfarande med i vår styrelse. Ett av våra huvudsyften är att vara en länk mellan universitets- och uppdragsarekologin, och vår koppling till forskning och forskarvärlden ska vara tydlig i våra projekt.

De flesta av våra projekt är uppdrag som har sin grund i att fornlämningar i Sverige är skyddade av Kulturmiljölagen, KML. Om någon exploatör vill ta bort en fornlämning kan länsstyrelsen besluta att så kan ske men exploatören måste i så fall bekosta själva utgrävningen. Länsstyrelsen beslutar då att en godkänd arkeologisk undersökare, t ex SAU, får i uppdrag att ta bort fornlämningen. Fornlämningen ska då dokumenteras på ett sådant sätt att eftervärlden kan ta del av informationen och att fynden ska bevaras.

Vi utför utredningar och undersökningar från Östergötlands län i söder till Gävleborgs län i norr. Därutöver är vi ibland underkonsulter i andra delar av landet. Vi har t ex en stor osteologisk avdelning som tar uppdrag från hela Sverige, och även från våra grannländer.  Vårt huvudkontor ligger i Uppsala och vi har ett lokalkontor i Stockholm.

En allt viktigare del i vår verksamhet är att förmedla informationen och ny kunskap till allmänheten. Den publika verksamheten kan ta sig olika former, såsom visningar av utgrävningsplatser och populärvetenskapliga skrifter. Vår ambition är att det vi förmedlar ska ha en hög vetenskaplig kvalitet men i en form som många kan ta del av.