SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Sändare och mottagare

Uppdragsarkeologin har många målgrupper. Vem som är den huvudsakliga mottagaren brukar variera i förhållande till var i den arkeologiska processen ett uppdrag befinner sig. Länsstyrelsen som oftast är beställaren är vanligtvis den mest tongivande mottagaren. Därutöver brukar, enligt rådande riktlinjer från Riksantikvarieämbetet, även forskarvärlden anges som målgrupp. Arkeologiska undersökare intresserar sig normalt också för varandras resultat. Vid större och mer uppseendeväckande undersökningar brukar dessutom den bredare publiken lyftas fram som målgrupp. Arkeologin blir i de sammanhangen oftast en färskvara som är spännande så länge något fortfarande grävs upp, åtminstone om det är någorlunda sensationellt.

Många gånger sker den direkta överföringen av information från utgrävningar via webben, eller annan media, som radio, tv och tidningar och som arkeolog kan man både roas och oroas över hur arkeologi uppfattas och används i olika sammanhang. Ett par personer som återkommande har granskat arkeologins närvaro och framtoning i dagspressen är professor emeritus Stig Welinder samt arkeolog och kommunikationschef Annica Snäll. Deras senaste artikel, Arkeologi i dagspressen har funnits tillgänglig via vår hemsida en tid och vi vill självklart dela med oss av deras insikter. Trevlig läsning!

Annica Snäll är fil kand i arkeologi och etnologi och har kommunikationsutbildning från Poppius journalistskola och IHM Business school. Hon har arbetat som antikvarie inom publik verksamhet på flera länsmuseer, Historiska museet och Riksantikvarieämbetet innan hon blev kommunikatör på Statens fastighetsverk och sedan kommunikationschef på Högskolan i Skövde och numera på stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Därtill har hon arbetat som frilansjournalist i dagspress och fackpress.

Stig Welinder (f. 1945) är pensionerad sedan 2008 som professor i arkeologi, senast vid Mittuniversitetet i Härnösand. Sitt Tusculum har han i Bingsjö i Rättviks finnmark, där han ägnar sig åt arkeologer och arkeologi i skönlitteraturen. ”Det är en utmärkt förevändning för att läsa många action- och thrillerböcker.”