SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Skrifter 9

Skrifter 9 finns att beställa via mail. Postboda 3. En senmesolitisk lägerplats i Uppland. För- och slutundersökningsrapport. Kim Darmark & Lars Sundström (red).

Postboda 3 undersöktes 2003 inför byggandet av nya väg E4 mellan Uppsala och Mehedeby.
Lokalen låg i blockrik skogsmark på en höjd av 51 – 53 möh. Under senmesolitikum skulle platsen ha legat vid stranden av en större ö c:a 20 km från fastlandet. Fyndmaterialet från platsen består av ett hundratal fragment av bearbetad kvarts, samt eggdelen av en bergartsmejsel. Stenmaterialets fördelning över ytan samvarierar väl med fosfatförhöjningar och definierar en yta om c:a 75 m2, inom ett område som karaktäriseras av små sandfickor omgärdade av större och mindre stenblock.

Kvartsen har reducerats med en kombination av plattforms- och bipolär metod. I vår analys tillämpar vi ett tidigare oprövat sätt att kombinera frakturbilder genom att utgå från antagna konstanter i det slagna materialet. Så skapas en lokalspecifik referensram, utifrån vilken det tillvaratagna materialet kan förstås. Utifrån detta argumenteras för följande:

  • Kvartsen på Postboda 3 har huvudsakligen reducerats med plattformsmetod. Detta syns endast i det simulerade ursprungsmaterialet, ej i det faktiska.
  • Målet för produktionen har varit långa och tunna eggar.
  • Produkterna finns ej kvar på platsen, endast det oönskade materialet har lämnats. En slitspårsanalys av avslag från platsen styrker detta scenario.

En systematisk jämförelse av kärnmaterial från Postboda 3 med andra mesolitiska platser utifrån begreppen avfall/boplatsmöblemang leder till slutsatsen att även kärnorna på Postboda 3 är förbrukade. Fyndmaterialet, anläggningsbilden och lokaltopografin, visar att Postboda 3 under senmesolitikum varit mål för ett enstaka kortvarigt besök.

ISBN 91-973740-8-3