SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Skrifter 8

Ladda ned Skrifter 8 del 1 och del 2. Vaxmyra. Två boplatser vid en bäck. Välbevarade huslämningar och ett gravområde från äldre järnålder. Susanna Eklund. Med bidrag av Ylva Bäckström, Kim Darmark, Sara Hagström, Helena Knutsson, C-G Ojala & Elisabet Pettersson.

Inför dragningen av den nya E4:an mellan Uppsala och Mehedeby undersöktes år 2002 ett boplatsläge kring en bäck vid Vaxmyra. Den första etableringen norr om bäcken synes ha skett i yngre bronsålder/tidig förromersk järnålder och platsen verkar ha övergivits i yngre romersk järnålder. Tyngdpunkten i dateringarna ligger i övergången mellan förromersk/äldre romersk järnålder. Vid tiden kring Kristi födelse verkar gården ha splittrats och två enheter har skapats. Totalt åtta långhus har konstaterats.

Söder om bäcken påträffades sex treskeppiga långhus som ingått i två separata gårdar. Den gård som etablerades först på platsen dateras till övergången mellan förromersk/äldre romersk järnålder. Gården var uppbyggd av ett större flerfunktionellt hus samt en mindre ekonomibyggnad. Ekonomibyggnaden har under gårdens levnadslopp av någon anledning rivits och ersatts av en ny byggnad som uppförts bredvid den gamla. Den andra gården som dateras till yngre romersk järnålder har bestått av ett bostadshus och två ekonomibyggnader. I sluttningen hittades en grav och spridda brända människoben. De brända människobenen har daterats till sen förromersk järnålder och kan alltså ha varit samtida med den tidiga bebyggelsen på platsen. Under loppet av yngre romersk järnålder verkar platsen ha övergetts.

ISBN 91-973740-7-5