SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Skrifter 7

Ladda ned Skrifter 7Bålmyren. En familjebaserad tidigneolitisk kustboplats i Uppland. Lars Sundström och Kim Darmark (red). Under sommaren 2003 undersökte SAU en tidigneolitisk lokal – Bålmyren – i Vendels socken, Uppland. Undersökningen var ett led i byggandet av nya väg E4 mellan Uppsala och Mehedeby och bekostades av Vägverket.

Bålmyren dateras till perioden 3600-3300 f Kr. Vid tiden då boplatsen var i bruk låg den på stranden av en större ö i en ytterskärgård. Fyndens och fosfaternas fördelning över ytan antyder att stranden då låg ca 44 meter över havet. Från platsen tillvaratogs fynd som keramik, stenmaterial och ben. Dessutom dokumenterades ett hundratal anläggningar, som legat till grund för en multivariat analys. Denna illustrerar tydligt problemen med anläggningsbegreppet inom stenåldersarkeologin.

ISBN 91-973740-5-9