SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Skrifter 6

Ladda ned Skrifter 6. Sala Gruvkyrkogård. Arkeologisk förundersökning. Anna Onsten-Molander & Kristina Jonsson. Med bidrag av Anne Ingvarsson-Sundström.

Sala gruvkyrkogård ligger vid Sala silvergruva. Gruvans glansperiod sammanföll med Gustav Vasas storhetstid. Arbetet vid gruvan lockade många människor som bosatte sig i Gruvbyn strax sydväst om kyrkogården. Skriftliga källor omtalar ett kapell. Dess placering framgår varken av det skriftliga materialet eller det äldre kartmaterialet. Däremot var begravningsplatsens lokalisering känd redan på 1600-talet.

På uppdrag av Stiftelsen Riksens Clenodium utförde Societas Archaeologica Upsaliensis i samarbete med Västmanlands läns museum en arkeologisk förundersökning vid Sala gruvkyrkogård under perioden 23 augusti 2004 t o m 27 augusti 2004. Anledning var att öka kunskapen om Sala silvergruvas historia och livsvillkoren för de människor som levde och verkade där. Ansvariga för undersökningen och sammanställningen av rapporten var Anna Onsten-Molander, SAU, i samarbete med Kristina Jonsson, Västmanlands läns museum. Osteologiska analyser gjordes i fält av Anne Ingvarsson-Sundström, SAU.

Området som förundersöktes omfattade 2 800 m2. På undersökningsområdet framkom ett stort antal gravar som var lagda i öst-västlig riktning. Dessutom påträffades stenmurar samt resterna av syllstensrader efter en större byggnad. Lämningarna kan framförallt dateras till 1500-1600-talen. Det osteologiska materialet som framkom var välbevarat. Fynden var av allmän karaktär och bestod bl. a. av keramik, järnföremål, slagg, glas, djur- och människoben.

ISBN 91-973740-4-0