SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Skrifter 5

Skrifter 5 finns att beställa via mail. Norrortsleden moment 2. Boplatsaktiviteter i Edsberg, Sollentuna.  Camilla Forsman & Sara Hagström.

Platsen Edsberg i Sollentuna socken, strax norr om Stockholm rymmer gravfält, hålvägssystem och en fornborg. Läget och namnet indikerar även en förhistorisk omlastnings- eller dragplats för båtar. Inför bygget av Norrortsleden undersöktes en del av området av SAU år 2002. Vi fann framförallt eldplatser och härdar, men även avfall från bosättning i gropar, sammanhängande ytor (kulturlager) och en brunn. Fynden var av sedvanlig boplatskaraktär från äldre järnålder: keramik, metallföremål och slaktavfall. 14C-dateringar styrker tolkningen att området utnyttjats framför allt under yngre bronsålder och äldre järnålder. Ingen dragplats för båtar kunde med säkerhet fastställa. Men människor har uppenbart uppehållit sig här och lämnat en hel del avfall efter sig; den främsta sysslan i Edsberg verkar ha varit eldning. Var deras bosättning legat vet vi inte med säkerhet.