SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Skrifter 3

Ladda ned Skrifter 3. Bronsålderslämningar i Kumla. Gravar och gropar. Arkeologisk slutundersökning. Rapport. Maria Persson, Fredrik Andersson, Michel Guinard, Ann Lindkvist.

Under hösten 2000 utförde SAU en arkeologisk slutundersökning av RAä 38, på fastigheten Danmarks Kumla 2:2, Danmarks socken i Uppland. Undersökningen utfördes med anledning av ny sträckning av E4:an mellan Uppsala och Mehedeby, på uppdrag av Vägverket, Region Mälardalen. Vid undersökningen framkom ett antal anläggningar, bl a stensättningar och stensträngar. Till fynden från gravarna hör bl.a. en bonspincett, bronsnålar, en grön glaspärla och keramik. Utifrån fynd och 14C-analyser har gravarna daterats till yngre bronsålder. Vid undersökningen påträffades även gropar med en riklig mängd fisk- och djurben, samt rabbad och glättad keramik av bronsålderstyp.

ISBN 91-973740-2-4