SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Skrifter 22

Påljungshage – forntid i Nyköpingstrakten. Jonas Wikborg (red.). Med bidrag av Susanna Eklund, Marcus Eriksson, Lars Holmblad, Åsa Larsson, Ann Lindkvist, Kristina Martinelle, Roger Wikell, Ann Vinberg och Sara Zhovnartshuk

[Figurer från befintlig sida?]

Påljungshages köpcentrum ligger i utkanten av Nyköping. Då byggplanerna för detaljhandelsområdet skulle sättas i verket 2007 upptäcktes att det fanns tidigare okända fornlämningar på platsen. Ett intensivt arkeologiskt undersökningsarbete inleddes under sensommaren samma år.

På krönet av en bergshöjd fanns en ensamliggande stensättning som antogs vara en forntida grav, men i övrigt var platsen en vit fläck på den arkeologiska kartan. När undersökningarna avslutades på senhösten samma år kunde arkeologerna konstatera att stensättningen ingick i ett helt grav­fält med rester efter ett trettiotal individer som gravlagts under den yngre bronsåldern och äldre järnåldern (ca 1100-300 f Kr).

Strax intill fanns spår efter ett jakt- och fiskeläger från tidig bondestenålder (ca 3500 f Kr), under en period då krönet var en ö i en rik skärgård. På en annan bergshöjd, nordöst om platsen för själva köpcentrat, undersöktes ytterligare gravar samt boplatslämningar från yngre bronsålder och äldre järnålder av RAÄ UV Mitt.

I samråd med Södermanlands Länsstyrelse och Nyköpings kommun beslutades det att resultaten av undersökningarna skulle presenteras populärt för allmänheten. I boken berättar vi om resultaten från undersökningarna och platsen sätts in i ett större sammanhang, både för Södermanland och gentemot omvärlden i stort under stenåldern och bronsåldern.

Artiklarna har skrivits av arkeologer från de institutioner som deltog i undersökningarna.

Nyköpings kommun har bekostat arbetet med artiklarna och Länsstyrelsen har bidragit med medel för tryckningen. Det har gett oss möjligheten att ge ut en bok som förhoppningsvis väcker intresse för Sörmlands långa och spännande förhistoria.

Boken kan köpas hos SAU för 150 kr (inkl porto). Kontakta oss.

Det går även att ladda ned artiklarna som PDF i lågupplöst version (nedan).

Obs! Artiklarna sprids under Creative Commons licens (CC BY-NC-ND 2.5 SE) som tillåter spridning men bara i icke kommersiella sammanhang. Verk som ligger under den här licensen får inte bearbetas och den som använder verket måste erkänna SAU och respektive illustratör som upphovsman.

Vem var Pål Ljung? PDF
Jonas Wikborg

Ett landskap i förändring PDF
Susanna Eklund, Marcus Eriksson, Kristina Martinelle & Roger Wikell

Stenåldersliv: Pionjärer, säljägare och bönder PDF
Åsa Larsson

Så genomförs en arkeologisk undersökning PDF
Jonas Wikborg & Roger Wikell

En stenåldersboplats vid Påljungshage PDF
Marcus Eriksson, Jonas Wikborg & Roger Wikell

Bronsåldersliv: bönder, boskapsskötare och bronsgjutare i civilisationens utkant PDF
Susanna Eklund & Jonas Wikborg

Benen berättar PDF
Susanna Eklund

Gravfältet vid Påljungshage PDF
Susanna Eklund & Jonas Wikborg

Arkeolog för en dag PDF
Sara Zhovnartshuk

När får vi se arkeologerna fika? PDF
Lars G Holmblad

Eldar på berget – området i norr PDF
Ann Vinberg

Stenbrobacken. Gravfältet som blev kungens jaktpark PDF
Ann Lindkvist

Referenser PDF