SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Skrifter 20

Skrifter 20 finns att beställa via mail. Stormossen. Ett senmesolitiskt boplatskomplex i den yttre uppländska skärgården. Michel Guinard & Pierre Vogel.

Under två säsonger, 2003 och 2004, undersöktes fem stenålderslokaler vid Stormossen, Tierps socken i Uppland. De undersökta lokalerna var Stormossen 1, 2, 4, 5 och 5:2. Samtliga lokaler både för- och slutundersöktes med undantag av Stormossen 2 som endast förundersöktes. De slutundersökta lokalerna har alla kunnat dateras till senmesolitikum och närmare bestämt till intervallet ca 5 000-4 000 f Kr med en tonvikt hos dateringarna till ca 4 700-4 350 f Kr.

Den överlägset största fyndkategorin på samtliga lokaler är bearbetad kvarts. Kvartsen har påträffats i olika grad av utnyttjande från kvartsbrott ner till splitter och små bipolära kärnor. Analyser av kvartsen har visat att olika delytor karaktäriseras av olika grad av bearbetning, eller skilda stadier av reduktion. Vi visar förhoppningsvis i denna rapport att det faktiskt går att framställa ny kunskap, men också att detta kräver ett aktivt förhållningssätt både till materialet och till den nödvändiga förförståelsen.

Stormossenboplatserna kan även förstås i ett större geografiskt perspektiv. Analysen av kvartsen i dess olika stadier av bearbetning kan kopplas till det närliggande området. Andra material som t ex asktuff, flinta, grönsten och sandsten tycks däremot i större eller mindre omfattning ha förts till platsen, antingen i form av färdiga föremål (asktuff och flinta) eller som råmaterial och noduler (grönsten och sandsten). Detta gör det möjligt att inte bara på ett materiellt plan placera in Stormossen i ett större geografiskt område utan ger även underlag för att diskutera teknologi och frågor om sociala strukturer.

ISBN 91-975994-6-8