SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Skrifter 19

Ladda ned Skrifter 19Enbacken. Ett gravfält från yngre järnåldern i Uppland. Arkeologisk slutundersökning för E4, RAÄ 89 Uppsala sn, Uppland. Emma Sjöling.

Under augusti månad 2004 undersökte SAU delar av ett yngre järnåldersgravfält vid Enbacken, Uppsala sn, Uppland. Lokalen är belägen vid Årsta i Uppsalas östra utkant och slutundersöktes i samband med byggandet av nya E4-sträckningen mellan Uppsala och Mehedeby. Gravfältet var känt sedan tidigare och har undersökts i flera omgångar under 1900-talet, framför allt mellan 1908-1913. Rapporten består av en sammanställning av resultaten och materialen från de tidigare undersökningarna och slutundersökningen 2004.

Enbackens gravfält bestod av totalt 35 gravar, varav minst 23 gravar har undersökts sedan 1900-talets början. Majoriteten av de undersökta gravarna innehöll obrända skelett, ett mindre antal bestod av kremeringar. Dateringarna av skeletten och de brända benen visar att gravfältet främst har använts under vikingatid och tidig medeltid. Brandgravarna är emellertid daterade till vendeltid-vikingatid. Slutundersökningen resulterade i en skelettgrav, rester av en tidigare undersökt skelettgrav, en brandgrav, två härdar samt stenansamlingar och mörkfärgningar vilka tolkats som rester efter förstörda gravar. Det osteologiska materialet omfattade tretton individer där elva av dem framkom vid de tidigare undersökningarna. Totalt undersöktes elva obrända skelett eller delar av skelett samt brända ben från två brandgravar.

ISBN 91-975994-5-7