SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Skrifter 17

Ladda ned Skrifter 17Kyrsta. Förhistoriska boplatslämningar. Del 2. Undersökningar för E4, RAÄ 327 & RAÄ 330, Ärentuna socken, Uppland. Anna Onsten-Molander & Jonas Wikborg.

År 2002 genomfördes omfattande arkeologiska undersökningar vid Kyrsta i Ärentuna socken,Uppland. Här undersöktes järnåldersgravar samt boplatslämningar från övergången senneolitikum/äldre bronsålder-yngre järnålder. I föreliggande volym presenteras resultaten från boplatsundersökningarna. Resultaten från gravundersökningarna presenteras i en separat volym. Undersökningarna föranleddes av omdragningen av E4:an genom norra Uppland.

Boplatslämningarna har huvudsakligen daterats till brons- och äldre järnålder, med en klar tyngdpunkt till äldre järnålder då flera hus har nyttjats samtidigt. Slagg från undersökningsområdet antyder att järnframställning har bedrivits på platsen under förromersk och äldre romersk järnålder. Den äldsta byggnaden, en drygt 30 meter lång huskonstruktion med tydliga vägglinjer, kan på typologiska grunder dateras till övergången mellan senneolitikum och äldre bronsålder. Till de äldre spåren på boplatsen räknas också ett kamstämpelornerat keramikkärl från äldsta bronsålder. I undersökningsområdets östligaste del fanns spår efter ett senvikingatida hus i utkanten av bytomten.

ISBN 91-975994-9-2