SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Skrifter 14

Ladda ned Skrifter 14Skallmyran – en senmesolitisk skärgårdslokal i Uppland. Michel Guinard & Pierre Vogel (red).

Skallmyrans marker i Tierps sn undersöktes av SAU år 2004. Lokalen var relativt fyndfattig med bearbetad kvarts och enstaka brända ben från säl. Fynden och läget i landskapet visar att platsen bebotts under senmesolitikum, det vill säga för ca 6500 år sedan, då den var belägen i en vik på en ö i skärgården, 2 mil från fastlandet.

Fyndmaterialet har ingen större spännvidd av tänkbara kategorier, men materialets litenhet har istället gjort det möjligt att genomföra heltäckande analyser av råmaterial, tillverkningssätt, användning och fyndspridning. Vi har därmed kunnat belysa detaljerade frågor om stenåldersbesökarnas val av råmaterial för tillverkning av redskap och bruk av dessa i olika vardagliga göromål. De stenteknologiska och rumsliga faktorerna ger tillsammans också goda argument för att lämningarna representerar en enda kort vistelse. Vi kan alltså på Skallmyran urskilja en enskild och avgränsad händelse på ett sätt som sällan är möjligt i mesolitiska sammanhang. Något som borde kunna utnyttjas för framtida frågor om stenålderslivet.

ISBN 91-975994-3-3