SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Skrifter 13

Ladda ned Skrifter 13Trekanten och Björkgården. Boplatslämningar från brons- och järnåldern vid Fullerö. Undersökningar för E4, RAÄ 601 & 602, Gamla Uppsala socken, Uppland. Anna Onsten-Molander & Jonas Wikborg.

Inför den stora omdragningen av E4 sträckan Uppsala-Mehedeby undersöktes år 2003 boplatslämningar från brons- och järnåldern vid Trekanten och Björkgården i Gamla Uppsala Socken. Undersökningen bekostades av Vägverket.

Platsen är belägen strax norr om Gamla Uppsala högar. Vid det närbelägna Fullerö har bland annat en ovanligt guldrik vapengrav från yngre romersk järnålder undersökts tidigare. De nu undersökta boplatslämningarna fördelade sig på två geografiskt åtskilda områden. Förmodligen har det funnits två samtida bebyggelselägen på platsen. Intill vardera boplatsyta fanns impediment med sedan tidigare registrerade gravar. Ett av de undersökta husen visade tydliga tecken på att vara eldhärjat. I två av stolphålen i detta nedbrunna hus hittades åtskilliga vävtyngder. I stolphålen i andra hus hittades förmodade husoffer i form av djurben, keramik, en skålgropsförsedd sten, knackstenar och malstenslöpare samt en djurkäke. Dessa antas ha lagts ned i hålen i samband med husbyggnation för att i magiska syften skydda husen och deras invånare. Flera trattformade gropar vilka antas ha använts vid tjärframställning har daterats till romersk järnålder.

ISBN 91-975994-2-5