SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Skrifter 11

Skrifter 11 finns att beställa via mail. Kring ett dike på Norra gärdet – arkeologisk undersökning av boplatslämningar från yngre järnålder. RAÄ 285, Gamla Uppsala socken, Uppland. Ann Lindkvist. Med bidrag av Anne Ingvarsson-Sundström.