SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Skrifter 10

Ladda ned Skrifter 10. Postboda 2 och 1. Säsongsboplatser med gropkeramik från övergången tidigneolitikum-mellanneolitikum i norra Uppland. Lars Sundström, Kim Darmark & Niklas Stenbäck.

Under somrarna 2003 och 2004 för- och slutundersökte SAU två neolitiska lokaler vid Postboda, Tierps socken, Uppland. Undersökningarna, som bekostades av Vägverket, genomfördes med anledning av byggandet av tillfartsväg 713, en del av E4:ans nya sträckning mellan Uppsala och Mehedeby.

De två lokalerna, Postboda 2 och 1 har olika kronologisk tyngdpunkt, även om de är delvis samtida. Postboda 1 dateras till 3100-2900 CalBC, medan Postboda 2 ligger mellan 3500-3000 CalBC. Idag återfinns lokalerna på en nivå om mellan 43 och 46 m.ö.h, men under stenåldern låg de på ömse sidor om en havsvik. En kombinerad studie av fosfaters rumsliga fördelning och keramikens nötningsgrad tyder på en intim strandbundenhet. I närområdet finns ytterligare samtida lokaler kända. På lokalerna framkom främst fynd av keramik, men även av stenredskap och ben. Likheter mellan lokalerna finns, men även iögonfallande skillnader, bl a beträffande benmaterialets sammansättning och keramikens karakteristik. Fynd- och anläggningsdata används i rapporten dels till att konstruera lokalernas struktur och resonera kring de bakomliggande formationsprocesserva, dels till att diskutera förändringar under övergången mellan tidig- och mellanneolitikum. Keramik från lokalerna studeras i ett jämförande perspektiv beträffande stil, teknologi och användning. Förekomsten av trindyxor på den yngre lokalen diskuteras i termer om ett förändrat landskapsutnyttjande.

ISBN 91-973740-9-1