SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

2019:1 Osteologisk analys. Obrända människotänder och brända benfragment från Søndre Lore, 187/8, Hole kommune, Buskerud. Av Emma Sjöling. I: Orvik, K. 2020. Graver, vikingtid. Lore, 187/8, Hole kommune, Buskerud. Feltleder: Kristin Orvik, prosjektleder: Zanette T. Glørstad. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2019:2 Osteologisk översiktlig analys. Obrända djurben från Jämmertuna FU, Fastighet, socken, kommun, län: Nyckelberget 1:1 och 1:8 samt Väpnaren 2, Köpings socken och kommun, Västmanland. Fornlämningstyp och nummer: boplatslämning övrig (Köping 386), husgrund, historisk tid (Köping 387) och husgrund, historisk tid (Köping 390). Av Emma Sjöling. I: Eklund, S. & Wikborg, J. 2019. Jämmertuna – Arkeologisk förundersökning. Fornlämningarna Köping 386, 387 & 390. Fastigheterna Nyckelberget 1:1, Väpnaren 2, Köpings socken, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2019:15. Uppsala.

2019:3 Osteologisk analys. Brända människoben från Stølebotnen, Hol kommune, Buskerud. Av Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2019:4 Osteologisk analys. Brända människoben från Lindås, Kongsberg kommune, Buskerud. Av Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2019:5 Osteologisk analys. Brända ben från en brandgrav och tre fotgrøfter/kantrännor i Eidstein 1, 4103/12, Fv 301 Søndersrød-Berg, Larvik kommune, Vestfold. P220349. Av Emma Sjöling. I: Stokke, J.-S. Frøshaug. 2020. Gravfelt, kokegropfelt og bosetningsspor. Eidsten 4103/12, Mellom Holhjem 4105/3, Nordre Holhjem 4106/2, Larvik, Vestfold. Feltleder: Jo-Simon Frøshaug Stokke, prosjektleder: Christian L. Rødsrud. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2019:6 Osteologisk analys. Brända ben från två kokgropar i Foldvik Østre, 4026/2, Fv 301 Jahrehagen-Skårabakken, Larvik kommune, Vestfold. P220348. Av Emma Sjöling. I: Zawalska, J. 2020. Bosetningsspor. Foldvik Østre, 4026/1 m.fl., Larvik, Vestfold. Feltleder: Judyta Zawalska, prosjektleder: Christian L. Rødsrud. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2019:7 Osteologisk analys. Brända djurben från Heimdalsjordet – en handels- och produktionsplats från vikingatiden, Sandefjorrd kommune, Vestfold. Av Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2019:8 Osteologisk analys. Brända och obrända djurben från en neolitisk kustlokal, Alveberget 8, Tromøy, Arendal kommune, Aust-Agder fylke, Prosjektnummer 430396. Av Sofia Prata (med bidrag av Emma Sjöling). Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2019:9 Osteologisk analys. Djurben från arkeologiska undersökningar på västra (Fornlämning 263:1) och östra kungsgårdsplatån (Norrhögen) (Fornlämning 123) i Gamla Uppsala år 2015, Uppsala, Uppland. Av Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Viking Dynasties, Uppsala universitet.

2019:10 Osteologisk analys. Djurbensmaterial från Häggeby, fornlämning 341, Skuttunge socken, Uppsala län, Uppland. Av Emma Sjöling. I: Lucas, R. 2019. Häggeby – ett utsnitt av uppländsk bronsålder. Arkeologisk undersökning. Raä Skuttunge 341 (L1939:5801), Häggeby 1:3, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2019:17. Uppsala.

2019:11 Osteologisk översiktlig analys av djurbensmaterial från en arkeologisk förundersökning längs väg 600, Björklinge 318:1 och Bälinge 133:1-2, fastigheterna Lytta 1:126, Björklinge-Salsta 1:1 och Sandbro 7:1, Uppsala kommun och län, Uppland. Av Emma Sjöling. I: Wikborg, J. (med bidrag av Sundkvist, A. & Wikborg, M.) 2019. Boplatslämningar utmed väg 600. Arkeologisk förundersökning, Bälinge 133:1-2/L1944:9258 & 9358 och Björklinge 318:1/L1944:2772, Lytta 1:126, Björklinge-Salsta 1:1 och Sandbro 7:1, Bälinge och Björklinge socknar, Uppsala kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2019:25. Uppsala.

2019:12 Osteologisk analys av brandgrav 378/400 på fornlämning Täby 135:1, fastighet Tibble 10:3, Täby socken och kommun, Stockholms län, Uppland. Av Ylva Bäckström. I: Eklund, S. & Prata, S. 2020. Gravar i skuggan av Täby centrum. Förundersökning och Arkeologisk undersökning av delar av ett gravfält med tilliggande boplatslämningar. Täby 135:1, L2014:857, Tibble 10:3, Täby kommun, Uppland, Stockholms län. SAU rapport 2020:1. Uppsala.

2019:13 Osteologisk analys av brandgrav från fastigheten Märsta 21:44, L2019:451, Norrsunda socken, Uppland. Av Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Arkeologistik AB.

2019:14 Osteologisk analys av brandgrav från fornlämning L1984:4754/Lid 42:1, Svista 1:7, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Av Emma Sjöling. I: Svensson, I. 2019. En grav vid Svista. L1984:4754/Lid 42:1, Svista 1:7, Lids socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Sörmlands Arkeologi AB, Rapport 2019:21. Nyköping.

2019:15 Osteologisk analys av djurbensmaterial från Katrineholm 53 (L1982:7169), fastigheten Djulö 2:3, Katrineholms socken och kommun, Södermanlands län. Av Emma Sjöling. Otryckt rapport. I: Gustafsson Gillbrand, P. 2019. Djulö backar. Fornlämning L1982:7169/Katrineholm 53, Djulö 2:3, Katrineholms socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning. Tidigneolitikum & järnålder. Sörmlands Arkeologi AB, Rapport 2019:20. Nyköping.

2019:16 Osteologisk analys av brända ben från ett kulturlager från Løstvet 53/4, Skipstvet kommune, Østfold. Av Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Østfold fylkeskommune.

2019:17 Osteologisk analys av en brandgrav från Carolina Rediviva, Övre Slottsgatan, Uppsala län. Av Emma Sjöling. I: Stenström, K. 2020.
Bronsålderslämningar, järnåldersgravar och tidigmodern bebyggelse i centrala Uppsala. Arkeologisk schaktningsövervakning. L1941:2293, L2019:7561, L2019:7563, L2019:7566 Kåbo 15:1, Kåbo 1:71 & Fjärdingen 1:17 Uppsala Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2020:02. Uppsala.

2019:18 Osteologisk analys av djurbenmaterial och en brandgrav från Enköpings Garnison etapp 1, arkeologisk förundersökning, fornlämning Vårfrukyrka 612 m.fl., Enköpings kommun, Uppsala län, Uppland. Av Emma Sjöling. I. Frölund, P. 2020. Enköpings garnison II. Arkeologisk förundersökning. Enköpings militärövningsfält 1:1, Enköping, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2020:06. Uppsala.