SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

2011:1 Osteologisk analys. Haugen 98/6, Hamresanden, Vest-Agder, Kristiansand kommun. Arkeologisk undersökning 2010. Kulturhistorisk museum, Oslo, projektnummer: 430185. Av Ylva Bäckström. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2011:2 Osteologisk analys. Djurbensmaterial och brandgravar väg 288. Fornlämning 634, Tripolsbacken, fornlämning 635, Västra Gärdet, fornlämning 659, Hammaren, och fornlämning 668, Hovs skog. Rasbo socken, Uppland. Emma Sjöling. I: Andersson, F., Eklund, S., Lindkvist, A. & Sundkvist, A. 2013. Från bronsålderns stränder till järnålderns gärden. Särskilda arkeologiska undersökningar inför omdragningen av väg 288, Jälla – Hov. Rasbo 632, 634, 635, 659, 660, 668, 704 & 705, Hov 1:7, Uppsala kommun, Uppsala län. SAU rapport 2013:4. Uppsala.

2011:3 Osteologisk analys. Brandgravar. Fornlämning 401, Ultuna 2:23, Uppsala stad (f d Bondkyrko socken), Uppland. Emma Sjöling och Ylva Bäckström. I: Hulth, H. (med bidrag av Bäckström, Y., Sjöling, E., Ljungkvist, J. & Pettersson, E.) 2014. Den skyddande logen. Brandgravar från yngre järnålder samt en och annan medeltida och efterreformatorisk grop i Ultuna. Arkeologisk för- och slutundersökning. Fornlämningarna Uppsala 401, Ultuna 2:23, Uppsala stad (f d Bondkyrko sn), Uppland. SAU rapport 2014:1. Uppsala.

2011:4 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Rosendal, Uppsala stad, Uppland. Ylva Bäckström. I: Svensson Hennius, J. & Pettersson, E. 2012. Boplatslämningar i Rosendal. För- och slutundersökning av boplatsspår från senneolitikum, yngre bronsålder och äldre järnålder. RAÄ Uppsala 610:1, Fastighet Kåbo 1:18, Uppsala socken, Uppsala kommun, Uppland. SAU rapport 2012:11. Uppsala.

2011:5 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Gilltuna/Långängarna, fornlämning Västerås 1252 och 1356, inom del av fastigheten Västerås 2:34, Lundby socken, Västerås kommun. Av Ylva Bäckström. I: Sundkvist, A. 2013. ”Och kallass denne wreet Gilltuna”. Den första storskaligt undersökta tuna-gården. Särskild arkeologisk undersökning av boplatslämningar från förromersk järnålder till vikingatid. Västerås 1252 och 1356, Västmanland. SAU rapport 2013:3. Uppsala.

2011:6 Osteologisk analys. Två brandgravar från Jær østre, 44/4, Fet, Akershus. Av Sofia Prata. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2011:7 Osteologisk analys. Lok 22 Østre Borge 88/1,2 Stokke, Vestfold (boplats/myr) och lok 91 (3-07) Steinsrud 67/1, Stokke, Vestfold (grav). E18-prosjektet, Gulli-Langåker, säsong 2010. Av Sofia Prata. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Lok. 22, sammanfattning i: Storrusten, E.M. & Østmo, M.A. 2012. Depot, bosetningsspor og dyrkningsspor fra neolitikum til middelaldre på Borge østre (lok.22). s.251-314. I: Mjærum, A. & Gjerpe, L.-E. (red.) 2012. E18-prosjektet Gulli-Langåker. Dyrkning, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. Bind 1. Oslo. Lok. 91, sammanfattning i: Storrusten, E.M. 2012. Kokegroper og nedgravning med kull og dyrebein fra bronsealder og førromersk jernalder. Steinsrud (lok. 91 og 92). I: Mjærum, A. & Gjerpe, L.-E. (red.). 2012. E18-prosjektet Gulli-Langåker. Jorbruksbosetning og graver i Tønsberg og Stokke. Bind 2. Oslo.

2011:8 Osteologisk analys. Boplats- och gravmaterial. Ostkustbanan, förundersökning (Lst dnr 431-5096-10) och utvidgad förundersökning (431-1449-11), Uppsala socken, fornlämningarna Uppsala 586:1, 603:1, 605:1-2, 547:1, 682, 134:4, 240:1-3 Uppsala kommun, Uppland. Ylva Bäckström och Agneta Ohlsson. I: Beronius Jörpeland, L., Göthberg, H., Ljungkvist, J., Seiler, A. & Wikborg, J. 2011. Återigen i Gamla Uppsala. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Uppland, Gamla Uppsala socken, Gamla Uppsala S:3, 20:1, 21:7, 21:13, 21:27, 21:44, 21:56, 21:71, 21:76, 21:78, 26:4, 26:5, 74:3, 77:3, 77:5, 77:7, 77:19 och Dragarbrunn 32:1; Uppsala 134:4, 240:1, 284:2, 547:1, 586:1, 603:1, 604:1, 605:1, 605:2 och 682. Dnr 422-278-2011 och 422-1516-2011. UV Rapport 2011: 95 Arkeologiska förundersökningar, Upplandsmuseets rapporter 2011:15, SAU rapport 2011:9. Uppsala.

2011:9 Osteologisk analys. Brandgrav. Nordviksgärde, Fornlämning 70, Stenkyrka socken, Tjörns kommun, Västra Götalands län, Västergötland. Emma Sjöling. I: Öbrink, M. 2012. Stensättningen på berget vid Nordvik. Särskild arkeologisk undersökning, Stenkyrka 70:1, Nordvik 1:54, Stenkyrka socken, Tjörns kommun. Bohusläns museum. Rapport 2012:20. Uddevalla.

2011:10 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Ultuna kunskapspark fornlämning 665, 666, 667 och 653, Ultuna 2:23, Uppsala stad (f d Bondkyrko socken), Uppland. Emma Sjöling. I: Hulth, H & Pettersson, E. 2012. Ultuna kunskapspark, arkeologisk förundersökning, RAÄ 653, 665, 666 och 667, Ultuna 2:23, Uppsala stad (f d Bondkyrko socken), Uppland. SAU rapport 2012:3. Uppsala.

2011:11 Osteologisk analys. Djurbensmaterial och skelettgrav. Gnista förundersökning, fornlämning 62:1m, Danmarks socken, Uppland. Endast exceltabell. Emma Sjöling. I: Hennius, A., Lucas, M. & Göthberg, H. 2012. Gnista. Arkeologisk utredning och förundersökning. Danmarks Kumla 1:4 m fl, Raä 62:1 & 63:1, Danmarks socken, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2012:04. Uppsala.

2011:12 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Näsna 1:7, fornlämning Näshulta 119, Eskilstuna kommun, Södermanland. Endast exceltabell. Emma Sjöling. I: Gustafsson, P. & Svensson, I. 2012. Näsna. Mellanmesolitikum. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Näshulta 119, Näsna 1:7, Näshulta socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Arkeologiska meddelanden 2012:04. Sörmlands museum. Nyköping.

2011:13 Osteologisk analys. Bränt djurbensmaterial (översiktlig analys). Skutviksåsen, lokalitet 3, Skutviksåsen 227/10, 12, Skien kommune, Telemark fylke. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2011:14 Osteologisk analys. Bränt djurbensmaterial (översiktlig analys). Pålsbufjorden, Røyrtjønnaprosjektet. Kjønås, 97/2, 4, 141, m fl, Hol kommune, Buskerud fylke och Lislegaard, 123/2, m fl, Nore og Uvdal kommune, Buskerud fylke. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2011:15 Osteologisk analys. Bränt djurbensmaterial och brandgravar. Nøstvet, 107/289 (Vinterbrokrysset), Ås kommune, Akershus fylke. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2011:16 Osteologisk analys. Bränt djurbensmaterial. Langanen Vestgård 1 & 6, Gunnarsrød 5, Porsgrunn kommune, Telemark fylke. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Sammanfattning i: Reitan, G. 2014. Gunnarsrød 5. En lokalitet i åkermark fra overgangen mellommesolitikum-senmesolitikum, tidligneolitikum og seinneolitikum. Samt sammanfattning i: Reitan, G. 2014. Langangen Vestgård 6. En strandbundet boplass med keramikk fra tidligneolitikum. I: Reitan, G. & Persson, P. 2014. Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiska undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2. Seinmesolitiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark. UiO, Kulturhistorisk museum. Oslo.

Samt sammanfattning i: Melvold, S. & Eigeland, L. 2014. Langanengen Vestgård 1. En boplass fra siste del av mellommesolitikum med trinnøksproduksjon og strukturer. I: 2014. Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiska undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 1. Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark. UiO, Kulturhistorisk museum. Oslo.

2011:17 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Hällby, fornlämning 383, Vaksala socken, Uppsala kommun, Uppland. Emma Sjöling. I: Lucas, M. & Lucas, R. 2013. Gårdar och hästoffer. Järnålder och tidig medeltid i Fyrislund. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning. Fyrislund 6:13 & Söderhällby 1:2, Uppsala och Vaksala socknar, Uppsala, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2013:02. Uppsala.

2011:18 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Över-Gnista, fornlämning 678, Uppsala stad, Uppland. Emma Sjöling. I: Lucas, M. & Lucas, R. 2013. Gårdar och hästoffer. Järnålder och tidig medeltid i Fyrislund. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning. Fyrislund 6:13 & Söderhällby 1:2, Uppsala och Vaksala socknar, Uppsala, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2013:02. Uppsala.