SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

2010:1 Osteologisk analys. Brandgrav i Para, fornlämning 8:4, Sånga socken, Sollefteå kommun, Ångermanland. Av Emma Sjöling. I: George, O. 2009. Arkeologisk undersökning av den folkvandringstida graven Raä 8:4 i Sånga socken. Delrapport 3 inom projektet hotade kulturmiljöer längs Västernorrlands älvar. Fornlämning: Raä 8:4, Fastighet Para 1:13, Socken. Sånga, Kommun: Sollefteå, Landskap: Ångermanland. Murberget, Rapportnummer 2010:9. Härnösand.

2010:2 Osteologisk analys av skelett från norra korsarmen i Uppsala Domkyrka. Ylva Bäckström. Med bidrag av Anne I. Sundström. I: Kjellberg, J. (med bidrag av Bengtsson, H. & Bäckström, Y.) 2012. Uppsala domkyrka – arkeologi i det norra transeptet. RAÄ 88:1, Uppsala, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2011:04. Uppsala.

2010:3 Osteologisk analys. Brandgrav. Fornlämning 127, Upphärad socken, Trollhättans kommun, Västra Götalands län, Västergötland. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Bohusläns museum.

2010:4 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Fornlämning 124, Upphärad socken, Trollhättans kommun, Västra Götalands län, Västergötland. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Bohusläns museum.

2010:5 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Forkarby, fornlämning 437, 439, 441, 443, Bälinge socken, Uppsala kommun, Uppland. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Upplandsmuseet. I: Lucas, R. Forkarby smörbytta – medeltida tegelproduktion och förhistoriskl bebyggelse. Särskild arkeologisk undersökning. Forkarby 2:10, 11:1, S:3 och 16:1, Bälinge socken, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2011:11. Uppsala.

2010:6 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Fornlämning 143, Fors socken, Västergötland. Emma Sjöling. I: von der Luft, M., Nyqvist, R. & Wennberg, T. 2012. Bortom älven. Arkeologiska undersökningar utmed E45:ans nya sträckning, delsträckan Torpa-Stenröset. Kulturhistoriska rapporter 131. Rio Kulturkooperativ. Fjällbacka.

2010:7 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Skölsta, Vaksala sn, Uppland. Invid fornlämning 148. Emma Sjöling. Otryckt rapport, endast excel. I: Lucas, M. & Lucas, R. 2010. Boplatser i Skölsta. Nyupptäckta förromerska miljöer i gravarnas skugga. Arkeologisk utredning etapp II samt förundersökning 2009. Fornlämning 135, 147, 148 (378-381) samt 187, Skölsta 1:18 samt Svia 3:5, 3:9, 8:1.1 och 8:1-2, Vaksala socken, Uppland (bilaga 3). Upplandsmuseets rapporter 2010:10. Uppsala.

2010:8 Osteologisk analys. Brandgrav. Fornlämning 401, Stora Logen, Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppsala län, Uppland. Av Emma Sjöling. I: Hulth, H. (med bidrag av Bäckström, Y., Sjöling, E., Ljungkvist, J. & Pettersson, E.) 2014. Den skyddande logen. Brandgravar från yngre järnålder samt en och annan medeltida och efterreformatorisk grop i Ultuna. Arkeologisk för- och slutundersökning. Fornlämningarna Uppsala 401, Ultuna 2:23, Uppsala stad (f d Bondkyrko sn), Uppland. SAU rapport 2014:1. Uppsala.

2010:9 Sala analysrapport. Ylva Bäckström & Anne Ingvarsson-Sundström: I: Bäckström, Y. och Ingvarsson-Sundström, A. 2010. Sala gruvkyrkogård. Arbete och straff vid Sala silvergruva. Forskningsgrävning etapp 2. Sala stadsförsamling, Silvergruvan 1:47, fornlämning 51, Västmanlands län. SAU rapport 2010:10. Uppsala.

2010:10 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Skälby, Västerås 2:52, 261:5 och 2:42, fornlämning nr 261:2, 952:2, 1392, 1395, Västerås (Lundby sn), Västmanland. Ylva Bäckström. I: Korpås, O. & Wikborg, J. 2012. Skälby. Bebyggelselämningar från järnåldern. Särskild arkeologisk undersökning. Boplatslämningar, fornlämning nr 261:2, 952:2 och 952:3, samt stensträng, fornlämning nr 952:1, del av fastigheterna Västerås 2:52, 261:5 och 2:42, (Västra Skälby kvarteret Kartbladet m fl), Västerås socken (f d Lundby socken), Västerås kommun, Västmanland. SAU rapport 2012:13. Uppsala.

2010:11 Osteologisk analys. Brandgravar och en skelettgrav. RAÄ 14, Högby socken, Mjölby kommun, Östergötland. Emma Sjöling. I: Sjöling, E. 2012. Högby 14. Brandgravar och en skelettgrav från järnålder vid Linnebergsgravfältet. Arkeologisk slutundersökning, fornlämning Högby 14, Högby 5:12, Högby socken, Mjölby kommun, Östergötland. SAU rapport 2012:5. Uppsala.

2010:12 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. RAÄ 120, Upphärad sn, Västergötland. Emma Sjöling. Endast exceltabell. I: Petersson, H. 2010. En mesolitisk inlandsboplats. Arkeologisk förundersökning, Upphärad 120, Nyckleby 1:18, Upphärad socken, Trollhättans kommun. Bohusläns museum. Rapport 2010:12. Uddevalla.

2010:13 Osteologisk analys. Djurbensmaterial och brandgravar. E18 prosjektet Gulli-Langåker, Vestfold. Lokalitet 9, Jarlsberg, 51/71, Tønsberg kommune; Lokalitet 10, Tem, 42/74, Tønsberg kommune; Lokalitet 11, Øvre Åmot, 94/2, Stokke kommune; Lokalitet 35, Unnerstvedt, 66/1 och Ragnhildsrød, 72/1, Stokke kommune och lokalitet 50, Hørdalen, Gnr. 23, Bnr. 45, Sandefjord kommune. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Lok. 9 & 10, sammanfattning i: Grindkåsa, L. 2012. Boplasspor og grav fra romertid-merovingertid på Jarlsberg og Tem (lok. 8, 9 og 10); Lok. 11, sammanfattning i: Grindkåsa, L. 2012. Bosetning fra tiden omkring Kristi fødsel på Åmot øvre (lok. 11). I: Mjærum, A. & Gjerpe, L.-E. (red.) 2012. E18-prosjektet Gulli-Langåker. Dyrkning, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. Bind 1. Oslo.

Lok. 35, sammanfattning i: Mjærum, A. 2012. Boplasspor fra mellommesolitikum og bosetnings- og dyrkningsspor fra eldre jernalder på Unnersved tog Ragnhildrød (lok. 35); Lok. 50, sammanfattning i: Mjærum, A. 2012. Gravhaug, inhumasjonsgrav, bosetnings- og dyrkningsspor fra eldre jernalder på Hørdalen (lok. 50). I: Mjærum, A. & Gjerpe, L.-E. (red.). 2012. E18-prosjektet Gulli-Langåker. Jorbruksbosetning og graver i Tønsberg og Stokke. Bind 2. Oslo.

2010:14 Osteologisk analys. Djurbensmaterial och en brandgrav. Husby Rekarne 1:1, RAÄ 127, Husby Rekarne socken, Eskilstuna kommun, Södermanland. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Sörmlands museum.

2010:15 Osteologisk analys. Brandgrav, fornlämning 8:9, Sånga socken, Sollefteå kommun, Ångermanland. Emma Sjöling. I: George, O. 2012. Arkeologisk undersökning av bålplatser, harg och gravhög inom Raä 8:9 i Sånga socken. Delrapport 6 inom projektet hotade kulturmiljöer längs Västernorrlands älvar. Fornlämning: Raä 8:9, Fastighet: Para 1:13, Socken: Sånga, Kommun: Sollefteå, Landskap: Ångermanland. Murberget, Rapportnummer 2012:28. Härnösand.

2010:16 Osteologisk analys. Medeltida djurbensmaterial. Kvarteret Traktören, fornlämning 26, Enköpings stad, Uppland. Emma Sjöling. I: Ölund, A. & Kjellberg, J. 2011. Kvarteret Traktören. Förundersökning vid gamla stadshotellet i Enköping samt sammanställning av 1975 och 1976 års undersökningar. Centrum 13:5-6, Raä 26:1, Enköpings stad, Uppland. Upplandsmuseet rapporter 2011:13. Uppsala.

2010:17 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Köpsta 1:1 och 2:7, Kungsåra socken, Västerås kommun, Västmanland. Emma Sjöling. Endast exceltabell. I: Svensson Hennius, J. 2011. Köpsta och Fridhem. Arkeologisk förundersökning inför breddning av E18. Historisk bytomt och boplatser från järnålder och senneolitikum. Fornlämning Kungsåra 228:1, Köpsta 1:1 och 2:7, Kungsåra socken, Västerås kommun, Västmanland. SAU rapport 2011:4. Uppsala.

2010:18 Osteologisk analys. Brandgrav. Lilleby, fornlämning 608, Björlanda socken, Göteborgs kommun, Bohuslän, Västra Götaland. Emma Sjöling. I: Åberg, J. 2012. Boplatser och flatmarksgrav vid Lilleby camping. Arkeologisk utredning och förundersökning. Björlanda 605-618 (AU) samt Björlanda 237:1, 607, 608 och 618 (FU), Lilleby 22:1 m fl, Björlanda socken, Göteborgs kommun. Bohusläns museum. Rapport 2012:35. Uddevalla.

2010:19 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Malma, Valsätra 1:9, fornlämning 490, Uppsala stad, Uppland. Emma Sjöling. Endast exceltabell. I: Fagerlund, D. 2010. Förhistoria och medeltid i Malma. Inför planerad bostadsbebyggelse. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 490:1, Valsätra 1:9, Uppsala socken, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2010:63. Uppsala.

2010:20 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Sotmyra, fornlämning 251, Skuttunge socken, Uppland. Emma Sjöling. Endast exceltabell. I: Hennius, A. 2012. Sotmyra. Återbesök på en gropkeramisk boplats. Arkeologisk schaktningsövervakning. Sotmyra 1:1, Raä 251:1, Skuttunge socken, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2011:01. Uppsala.

2010:21 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Götala, fornlämning 44, Styra socken, Östergötland. Emma Sjöling. I: Lindkvist, A. 2012. En ensam gård? Boplats från folkvandringstid vid Nedra Götala. Arkeologisk slutundersökning. Fornlämning Styra 44, Styra socken, Motala kommun, Östergötland. SAU rapport 2012:4. Uppsala.

2010:22 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Kungsgården, Gamla Uppsala, fornlämning 263:1, Uppsala socken, Uppland. Emma Sjöling. Otryckt rapport. I: Ljungkvist, J. Frölund, P. & Göthberg, H. 2015. Kungsgården 2010: Grophus från folkvandringstid och hus från vendel- och vikingatid på Norra Kungsgårdsplatån. Arkeologisk undersökning. Gamla Uppsala – framväxten av ett mytiskt centrum. Rapport 4. Upplandsmuseets rapporter 2015:3. Uppsala.