SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

2009:1 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Kvarteret Åkroken 3 och Rådhusgränd, RAÄ 231, Nikolai socken, Nyköping stad, Södermanland. Emma Sjöling. I: Gustafsson, P. & Pettersson, 2009. B. Kvarteret Åkroken. Arkeologisk förundersökning. Medeltid & Nyare tid. Fornlämning Nyköping 231:1, Åkroken 3, Nikolai socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologiska meddelanden 2009:02. Sörmlands museum. Nyköping.

2009:2 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Ultuna 2:23, RAÄ 653, Uppsala stad, Uppsala län, Uppland. Emma Sjöling. I: Hulth, H. 2010. Ultuna – i händelsernas centrum. Boplats och rit. Bronsålder, yngre järnålder och efterreformatorisk tid i Ultuna. Arkeologiska slutundersökningar. Fornlämningarna Uppsala 652 och 653, Ultuna 2:23, Uppsala stad (f d Bondkyrko sn), Uppland. SAU rapport 2011:2. Uppsala.

2009:3 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Tanum RAÄ 1831, Ryland 3:3, Val 2:1, Tanum socken och kommun, Bohuslän. Emma Sjöling. I: Gollwitzer, M. 2014. Ravin, boplats och åkerdiken. Undersökning av en aktivitetsyta från sen förromersk järnålder. Arkeologisk undersökning. Tanum 1831, Ryland 3:3 och Val 2:1, Tanum socken, Tanums kommun, Bohuslän. Bohusläns museum. Rapport 2014:33. Uddevalla.

2009:4 Osteologisk analys. Brandgrav. Årstaberg, RAÄ 201, Årsta 1:1, Brännkyrka socken, Stockholms stad, Södermanland. Emma Sjöling. I: Hedlund, J. 2009. Ett krönröse på Årstaberg från sen bronsålder. Stockholms stad, Södermalm. RAÄ 201, Brännkyrka socken. Arkeologisk undersökning. Arkeologisk rapport 2009:5 Stockholms stadsmuseum. Stockholm.

2009:5 Osteologisk analys. Brandgravar. Brända ben från 1992-års undersökning. Edlunds backe, Tanum RAÄ 539, Säm 6:1, Tanum socken, Bohuslän. Emma Sjöling. I: Öbrink, M., Toreld, C., Brorsson, T. & Toreld, A. 2013. Boplatser, hällristningar och gravar vid Ridarebergets fot. Arkeologisk slutundersökning. Tanum 441, 539, 2006, 2183, 2184, Tanum Säm 6:1, Tanum socken, Tanums kommun. Bohusläns museum Rapport 2013:19. Uddevalla.

2009:6 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. St Peder RAÄ 66, Hede 1:5, 1:7, St Peder socken, Lilla Edet kommun, Västra Götalands län, Västergötland. Emma Sjöling. I: Claesson, P. 2012. Bosättning vid älven. Boplatser och kokgropar i Göta älvdalen. Arkeologiska slutundersökningar. S:t Peder 66 och 67, Tunge 49, Lilla Edets kommun, Skeppslanda 70 och 237, Ale kommun. Bohusläns museum. Rapport 2012: 15. Uddevalla.

2009:7 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Mörby RAÄ 220 och RAÄ 221, Mörby 5:1, 5:28 (f.d. 5:1), Turinge socken, Nykvarns kommun, Södermanland. Emma Sjöling. I: Eriksson, M. & Wikell, R. 2008. Skålgropslokal. Arkeologisk förundersökning, RAÄ 220 och RAÄ 221, Mörby 5:1, 5:28 (f.d. 5:1), Turinge socken, Nykvarns kommun, Södermanland. SAU rapport 2008:18. Uppsala.

2009:8 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Danmarks-Säby 6:2, lokal 2 (UM8256, fornlämning nr 193) och lokal 5 (UM8257, fornlämning nr 162:1), Danmarks sn, Uppland. Ylva Bäckström. I: Hennius, A. (red.). 2012. Äldre järnålder i Danmarks socken – sex boplatser vid Säby. Särskild arkeologisk undersökning. Danmark 162, 168, 170, 180, 190 & 193, Danmarks socken, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseets rapport 2012:15. Uppsala.

2009:9 Osteologisk analys av skelett från Bälinge kyrka, Bälinge socken, Uppland. Ylva Bäckström. I: Kjellberg, J. (red.) 2013. Bälinge kyrka från romansk absidkyrka till nyklassiskt tempel. Upplandsmuseets rapport 2013:10. Uppsala.

2009:10 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Birka, marinarkeologisk undersökning av kulturlager utanför nuvarande strandlinjen på Björkö, fornlämning nr 165, Adelsö sn, Ekerö kommun, Stockholms län, Uppland. Ylva Bäckström. Otryckt rapport. Beställare: Statens maritima museer.

2009:11 Osteologisk analys. Brandgravar. Berget, fornlämning 614, Gamla Uppsala 21:52, Uppsala socken, Uppsala län, Uppland. Emma Sjöling. I: Göthberg, H., Frölund, P. & Fagerlund, D. (med bidrag av Bartholin, T., Bäckström, Y., Gustafsson, S. & Sjöling, E.) 2014. Gamla Uppsala – åter till Berget. Om undersökningarna av en förtätad bosättning från äldre järnålder med begravningar från äldre bronsålder till romersk järnålder. Fornlämning 614:1, Uppsala, Gamla Uppsala 21:52, Uppland. Upplandsmuseet Rapport 2014:16. Uppsala.

2009:12 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Berget, fornlämning 614, Gamla Uppsala 21:52, Uppsala socken, Uppsala län, Uppland. Ylva Bäckström. I: Göthberg, H., Frölund, P. & Fagerlund, D. (med bidrag av Bartholin, T., Bäckström, Y., Gustafsson, S. & Sjöling, E.) 2014. Gamla Uppsala – åter till Berget. Om undersökningarna av en förtätad bosättning från äldre järnålder med begravningar från äldre bronsålder till romersk järnålder. Fornlämning 614:1, Uppsala, Gamla Uppsala 21:52, Uppland. Upplandsmuseet Rapport 2014:16. Uppsala.

2009:13 Osteologisk analys. Brandgravar. Påljungshage, Stenbro 1:8, fornlämning nr 220, Helgona socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län, Södermanland. Ylva Bäckström (med bidrag av Emma Sjöling). I: Eklund, S., Lindkvist, A. & Wikborg, J. 2012. Påljungshage – kremerat, paketerat och respekterat. Ett gravfält från yngre bronsålder-äldre förromersk järnålder. Förundersökning och särskild undersökning, Helgona 220, Stenbro 1:8, Helgona socken, Nyköpings kommun, Södermanland. SAU rapport 2010:11. Uppsala.

2009:14 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Halkbanan. RAÄ 291:1, Brillinge 1:17, 4:4, Vaksala sn, Uppland. Emma Sjöling. I: Ölund, A. 2010. I elitens landskap – folkvandringstida och vendeltida boplatslämningar i Brillinge. Brillinge 1:17, 4:4, Vaksala sn, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseet Rapport 2010:14. Uppsala.

2009:15 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Norslunda, Arlandastad 4:e stadsdelen, RAÄ 223, Norrsunda socken, Sigtuna kommun, Uppland. Emma Sjöling. I: Stenbäck, N. & Vogel, P. 2010. Norslunda – en mellan- och senneolitisk fångsboplats i södra Uppland samt en stensträng från järnålder. Särskild arkeologisk undersökning. Norrsunda socken, Norslunda 1:14, RAÄ 223 & RAÄ 207, Sigtuna kommun, Uppland. SAU rapport 2009:11. Uppsala.

2009:16 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Ultuna, Schaktkontroll för VA-ledning, Ultuna RAÄ 663-667, Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppland. Emma Sjöling. I: Hulth, H. 2010. Ultuna – observationer i händelsernas centrum. Boplatslämningar från bronsålder till tidig medeltid. Arkeologisk schaktövervakning för VA-ledning. Fornlämning 653 och 663-667, Ultuna 2:23, Uppsala stad, f d Bondkyrko sn, Uppland. SAU rapport 2010:12. Uppsala.

2009:17 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Södra Gärdet, fornlämning 555, Ultuna 2:1, Uppsala stad, Uppland. Emma Sjöling. I: Hulth, H. 2013. Att återvända. Arkeologi från olika skeden på Södra Gärdet i Ultuna. Arkeologiska för- och slutundersökningar. Fornlämning Uppsala 555, Ultuna 2:1, Uppsala stad (f d Bondkyrko sn), Uppland. SAU rapport 2013:6. Uppsala.

2009:18 Natur- eller kulturdeterminism? Boskapsstocken under äldre järnålder i Uppland. En regionstudie. Ylva Bäckström. I: Hennius, A. (red.). 2012. Äldre järnålder i Danmarks socken – sex boplatser vid Säby. Särskild arkeologisk undersökning. Danmark 162, 168, 170, 180, 190 & 193, Danmarks socken, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseets rapport 2012:15. Uppsala.

2009:19 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Valbo-Ön 11:1 m fl, Valbo socken, Fornlämning 478, Gästrikland. Ylva Bäckström. I: Darmark, K., Guinard, M. & Stenbäck, N. 2011. Sofiedal 11. En mellanneolitisk boplats i södra Gästrikland. Särskild arkeologisk undersökning. RAÄ 478, Sofiedal 11, Valbo-Ön 11:1, Valbo socken, Gävle kommun, Gästrikland. SAU rapport 2010: 9. Uppsala.

2009:20 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Bodträskfors, fornlämning 404 och 405, Edefors socken, Bodens kommun, Norrbotten. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Norrbottens museum.

2009:21 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Ultuna, Undervisningsplan, fornlämning 679, Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppland. Emma Sjöling. I: Hulth, H. 2010. Ultuna. Tidig medeltid vid Undervisningsplan. Arkeologisk förundersökning vid boplatslämning Uppsala 679. Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län, Uppland. SAU rapport 2010:14. Uppsala.