SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

2007:1 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. Halkbanan, Brillinge 1:17, 4:4, Vaksala sn, Uppland. Emma Sjöling. I: Ölund, A. 2010. I elitens landskap – folkvandringstida och vendeltida boplatslämningar i Brillinge. Brillinge 1:17, 4:4, Vaksala sn, Uppsala kommun, Uppland Upplandsmuseet Rapport 2010:14. Uppsala.

2007:2 Osteologisk analys. Brandgravar. RAÄ 322, Österleden, område B, Vaksala 1:19, Vaksala socken, Uppland. UM 8202. Emma Sjöling. I: Lucas, M & Lucas, R. (med bidrag av Göthberg, H.) 2013. Kring Vaksala prästgårds hage – från bronsåldersliv till vendeltidsdöd i Vaksalas centralbygd. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning. Fornlämning 104, 113 & 322, Vaksala socken, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2013:31. Uppsala.

2007:3 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. RAÄ 113, Österleden, område A, Vaksala 1:1, Vaksala socken, Uppland. UM 8202. Emma Sjöling. I: Lucas, M & Lucas, R. (med bidrag av Göthberg, H.) 2013. Kring Vaksala prästgårds hage – från bronsåldersliv till vendeltidsdöd i Vaksalas centralbygd. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning. Fornlämning 104, 113 & 322, Vaksala socken, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2013:31. Uppsala.

2007:4 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. Vintrosa-Sanna 13:4, RAÄ 98, Vintrosa socken, Örebro kommun, Närke. Emma Sjöling. I: Stenbäck, N. 2010. Sanna – en åkerboplats med stort tidsdjup. Boplatslämningar från tidigneolitikum och äldre järnålder. Särskild arkeologisk undersökning. RAÄ 98, Vintrosa-Sanna 13:4, Vintrosa socken, Örebro kommun, Närke. SAU rapport 2009:6. Uppsala.

2007:5 Osteologisk analys. Boplatsmaterial och brandgravar. Västra Via, RAÄ 84:1, Vintrosa socken, Närke, Örebro län. Emma Sjöling. I: Pettersson, E. (red). 2010. Västra Via vid vägen. Boplatslämningar och järnframställningsplats från järnåldern samt brandgravar från senneolitikum-äldre bronsålder. Särskild arkeologisk undersökning. Undersökningar för E18 Örebro-Lekhyttan. Västra Via 2:4, 2:6 & 10:1, RAÄ 84:1-2, Vintrosa socken, Närke. SAU rapport 2010:2. Uppsala.

2007:6 Osteologisk analys. Skelettgravar från Köpings kyrka. Raä 167, Köpings kyrka 1:1, Köping sn, Öland. Anne Ingvarsson-Sundström, Ylva Bäckström och Emma Sjöling. I: Palm, V. & Schulze, H. (med bidrag av Anne Ingvarsson-Sundström, Ylva Bäckström och Emma Sjöling). 2007. Köpings kyrkas medeltida torn. RAÄ 167, 215, Köpings kyrka 1:1, Köpings socken, Borgholms kommun, Öland. Särskild arkeologisk undersökning 2006. Arkeologisk rapport 2007:1. Kalmar läns museum. Kalmar.

2007:7 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Säby 6;2, Danmarks sn, Uppland, fornlämning nr 170 och 180, UM8241. Ylva Bäckström. I: Hennius, A. (red.). 2012. Äldre järnålder i Danmarks socken – sex boplatser vid Säby. Särskild arkeologisk undersökning. Danmark 162, 168, 170, 180, 190 & 193, Danmarks socken, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseets rapport 2012:15. Uppsala.

2007:8 Osteologisk analys. Oval stensättning. Foss-Berg 3:1, fornlämning 173, A4, Foss socken, Munkedals kommun, Västra Götaland, Bohuslän. Ylva Bäckström. I: Johansson, A. & Öbrink, M. 2008. Södra Saxala gravfält. Lämningar från mesolitikum till vikingatid. Projekt Saltkällan-Håby, teknisk rapport 6 av 7, Foss-Berg 3:1, Foss socken, Munkedals kommun. Bohusläns museum. Rapport 2008:19. Uddevalla.

2007:9 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Aitik, Gällivare socken, Lappland. Nbm dnr 132-2007. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Norrbottens museum.

2007:10 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Aitik, spåranslutning, Gällivare socken, Lappland. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Norrbottens museum.

2007:11 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Solberga 1:103, Köpings socken, Öland. Emma Sjöling. I: Papmehl-Dufay, L. & Alexandersson, K. 2008. Ett kokgropsfält från äldre järnålder. Solberga 1:103, Björkviken, Köping socken, Öland, Kalmar län. Kalmar läns museum, Rapport april 2008. Kalmar.

2007:12 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Stora Malm, RAÄ 274, Västeråsen 1:1, Stora Malms socken, Katrineholms kommun, Södermanland. Emma Sjöling. I: Gustafsson, P. & Nordin, M. 2008. Yxor och mikrospån: mellanmesolitikum: Stora Malm 274 och 275, Västeråsen 1:1 och Malmsåsen 1:1, Stora Malms socken, Katrineholms kommun, Södermanlands län. Arkeologiska meddelanden 2008:4. Sörmlands museum. Nyköping.

2007:13 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Gälbo, Ultuna 2:1, 3, Bondkyrko socken, Uppland. Emma Sjöling. I: Hulth, H. 2010. Nedslag i bronsålder och medeltid på Ultuna. Arkeologisk slutundersökning. Gälbo, Ultuna 2:2, RAÄ 565:1, Fd Bondkyrko socken, Uppland. SAU rapport 2010:3. Uppsala.

2007:14 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Mörby, RAÄ 246 och RAÄ 255, Turinge socken, Uppland. Emma Sjöling. I: Ros, J., Vogel, P. & Engström, T. 2010. Mörby. Järnåldersboplats, historisk bytomt och skålgropslokal. Förundersökning och särskild arkeologisk undersökning. RAÄ 246, 455, 459 och 473, Mörby 5:1, Turinge socken, Nykvarns kommun, Stockholms län, Södermanland. SAU rapport 2008:12. Uppsala.

2007:15 Osteologisk analys. Fastigheten Kungsladugården 2:1, Kilakastalen, Nyköping 45:1, Nikolai socken, Nyköpings kommun, Södermanland. Ylva Bäckström. I: Norberg, L. & Pettersson, B. 2009. Kilakastalen. Medeltid. Fornlämning Nyköping 45:1, Stora Kungsladugården 2:1, Nikolai socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologiska meddelanden 2009:01. Sörmlands museum. Nyköping.

2007:16 Osteologisk analys. Brandgrav. Västra Via, RAÄ 86, Vintrosa socken, Örebro län. Emma Sjöling. I: Emanuelsson, M. & Wikborg, J. 2010. En brandgrav från äldre järnålder. Särskild arkeologisk undersökning. Västra Via 1:4, RAÄ 86, Vintrosa socken, Närke, Örebro län. SAU rapport 2009:16. Uppsala.

2007:17 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. Skälby, Västmanland. Ylva Bäckström. I: Onsten-Molander, A. (Red.) (med bidrag av Bäckström, Y., Engström, T., Eklund, S., Hulth, H. & Lindkvist, A.). 2008. Skälby – bilden av byn växer fram. Fortsatta undersökningar av boplatslämningar från äldre järnålder. SAU rapport 2008:14. Uppsala.  

2007:18 Människor och djur i rörelse. En kritisk granskning av förutsättningarna för säsongsbedömningar av mellansvenska stenåldersmaterial utifrån benfynd. Ylva Bäckström. I: Stenbäck, N. (Red.). 2007. Stenåldern i Uppland. Uppdragsarkeologi och eftertanke. Arkeologi i E4 Uppland – studier. Volym 1. 2007. S. 155-189.

2007:19 Bränt, begravt och nedbrutet. Fältosteologiska studier av brända ben. Emma Sjöling. I: Notelid, M. (Red.). 2007. Att nå den andra sidan. Om begravning och ritual i Uppland. Arkeologi i E4 Uppland – studier. Volym 2. S. 123-142.

2007:20 Skärgårdsbor i östra Mellansverige under stenålder – Osteoarkeologiska mönster. Jan Storå, Ylva Bäckström & Carina Olsson. I: Hjärthner-Holdar, E., Ranheden, H. & Seiler, A. (red.). 2007. Land och samhälle i förändring. Uppländska bygder i ett långtidsperspektiv. Arkeologi i E4 Uppland – studier. Volym 4. 2007. S. 155-175.

2007:21 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. Bilaga 5 (endast artlista). Ben. Emma Sjöling. I: Hulth, H. 2007. Södra Gärdet. Arkeologisk förundersökning. Ultuna 1:2, RAÄ 555, Bondkyrko socken, Uppland. SAU rapport 2007:3. Uppsala.