SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

2005:1 Osteologisk analys. Skelettgrav. A4559. Forsa S Raä 442, Onslunda 3:1, Tensta-Forsa 1:4 & 3:3. Tensta Socken, Uppland. Ylva Bäckström. I: Fagerlund, D. & Scheutz, M. 2006. Arkeologisk undersökning. Från stenålder till nutid i Forsa. Undersökningar för E4. Raä 442, Tensta socken, Uppland. Rapport 2006:09. Upplandsmuseet. Uppsala.

2005:2 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. St. Lötgården, Raä 618, Gamla Uppsala sn, Uppland. UP Inv. nr. UM33990. Ylva Bäckström. I: Frölund, P. 2005. Rituella spår i Gamla Uppsala. En bosättning från äldre bronsålder och äldre järnålder vid Stora Lötgården. Arkeologisk undersökning, fornlämning 618, Uppsala socken, Uppland. Rapport 2005:15. Upplandsmuseet. Uppsala. S. 28-39.

2005:3 Osteologisk analys. Brandgrav. Kättsta, A101079 (grav 40004), Buddbo 1:1, Ärentuna sn, Uppland. E4, lokal 37. Ylva Bäckström. I: Gustafsson, M.; Dutra Leivas, I., Mattsson, Ö. & Olsson, R. (med bidrag av Tore Qvarfordt). 2008. Kättsta-boplatser och gravar under 2000 år. Undersökningar för E4, Ärentuna socken, Uppland. Rapport 2008:7. Upplandsmuseet.

2005:4 Osteologisk analys. Djur- och människoben. Floras kulle, Froby 2:6, Dingtuna sn, Vs. Fjärrvärme. Ylva Bäckström. I: Hallgren, A.-L. 2006. Arkeologi utefter den nya fjärrvärmeledningen mellan Västerås och Hallstahammar. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologisk undersökning. Dingtuna, Lundby och Svedvi socknar, Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:2. Västerås.

2005:5 Osteologisk analys. Brända ben. Rustberga 2:18, Skerike socken, Västmanland. Projekt nr 20-428 (VA-Lisselberga). Ylva Bäckström. I: Hallgren, A-L. 2006. Brandgravar och boplatslämningar. En vatten- och avloppsledning i Skerike socken. Antikvarisk kontroll. Rustberga 2:18, Kävsta 5:13, Lisselberga 4:5, Skerike socken. Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen. Rapport 2006:10. Västerås. S. 21.

2005:6 Osteologisk analys. Brandgravar. Lilla Sylta, Raä 91, Fresta sn, Uppland. Norrortsleden. Anne Ingvarsson-Sundström. I: Victor, H., Andersson, M. & Westerholm, A. 2005. Kammargravar från folkvandringstid i Lilla Sylta – RAÄ 91, en gravplats använd under brons- och järnålder. Norrortsleden. UV Mitt Dokumentation av fältarbetsfasen 2005:7. Stockholm.

2005:7 Osteologisk analys. Brandgravar. Raä 414, Karby, Täby sn, Uppland. Norrortsleden. Ylva Bäckström. I: Engström, T. & Pettersson, E. 2005. Karby/Smedstugan. En gravplats från yngre bronsålder och äldsta järnålder. Norrortsleden. UV Mitt Dokumentation av fältarbetsfasen 2005:18. Stockholm.

2005:8 Osteologisk analys. Boplats- och gravmaterial. Vaxmyra, Raä 325 och 326, Ärentuna sn, Uppland. Ylva Bäckström. I: Eklund, S. (med bidrag av Bäckström, Y., Darmark, K., Hagström, S., Knutsson, H., Ojala, C.-G. och Pettersson, E.). 2005. Vaxmyra två boplatser vid en bäck. Välbevarade huslämningar och ett gravområde från äldre järnålder. SAU Skrifter 8. Uppsala. S. 212-230.

2005:9 Osteologisk analys av brandgravar och brända ben. Lokal 39A, B. Raä 327, 328 och 329, Ärentuna sn, Uppland. Emma Sjöling. I: Engström, T. & Wikborg, J. 2007. Kyrsta. Del 1. Gravar från järnålder och medeltid. Undersökningar för E4. RAÄ 328 och 329, Ärentuna socken, Uppland. SAU Skrifter 16. Uppsala.

2005:10 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. Raä 87:3, Lilla Sylta, Fresta sn, Uppland. Norrortsleden. Emma Sjöling. I: Eklund, S. & Pettersson, E. 2005. Den äldsta bebyggelsen i Lilla Sylta. Norrortsleden. UV Mitt Dokumentation av fältarbetsfasen 2005:3. Stockholm.

2005:11 Osteologisk analys. Brända och obrända ben från senneolitikum-bronsålder. Lokal 60. Raä 211, Sommaränge Skog 5:1, Rångsta 1:9, Viksta sn, Uppland. Emma Sjöling. I: Forsman, C. & Victor, H. 2007. Sommaränge Skog. Begravningar, ritualer och bebyggelse från senneolitikum till folkvandringstid. Del 1. Undersökningar för E4, RAÄ 211, Viksta socken, Uppland. SAU Skrifter 18. Uppsala.

2005: 12 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. Trekanten Raä 602, Björkgården Raä 601, Gamla Uppsala sn, Uppland. Anne Ingvarsson-Sundström. I: Onsten-Molander, A. & Wikborg, J. 2006. Trekanten och Björkgården. Boplatslämningar från brons- och järnålder vid Fullerö. SAU Skrifter 13. Uppsala.

2005:13 Osteologisk analys. Skelettgrav. Väg 700. Tibble 700:1, Björklinge sn, Uppland. Anne Ingvarsson-Sundström. I: Åberg, K. 2006. Arkeologisk undersökning. Tibble- boplatslämningar och en grav i Björklinge. Undersökningar för E4. Raä 318, Björklinge socken, Uppland. Rapport 2006:10. Upplandsmuseet. Uppsala.

2005:14 Osteologisk analys. Skelettgravar från Triberga, Raä 73, Hulterstad sn. Anne Ingvarsson-Sundström. I: Petersson, M. 2006. Triberga kvarnbacke – ett gravfält från yngre järnålder, Raä 73, Hulterstad socken, Öland. Rapport 2006:2 Kalmar läns museum. Kalmar.

2005:15 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Skallmyran, Tierp sn, Uppland. E4. Ylva Bäckström. I: Guinard, M. & Vogel, P. (red.). 2006. Skallmyran – en senmesolitisk skärgårdslokal i Uppland. Arkeologi E4. SAU Skrifter 14. Uppsala.

2005:16 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Sommaränge, Viksta sn, Uppland. E4. Ylva Bäckström. I: Schmidt-Wikborg, E. (med bidrag av Andersson, M., Anfält, K., Bäckström, Y., Forsman, C., Westerholm, A. och Victor, H.). 2006. Från gård och grund på Sommaränge Skog. Medeltida bebyggelselämningar i Viksta socken, Uppland. SAU Skrifter 15. Uppsala.

2005:17 Osteologisk analys. Brandgravar. Forsa S, Raä 442, Onslunda 3:1, Tensta-Forsa 1:4 & 3:3, Tensta socken, Uppland. Lst dnr: 431-11439-03. Ylva Bäckström. I: Fagerlund, D. & Scheutz, M. 2006. Arkeologisk undersökning. Från stenålder till nutid i Forsa. Undersökningar för E4. Raä 442, Tensta socken, Uppland. Rapport 2006:09. Upplandsmuseet. Uppsala.

2005:18 Osteologisk analys. Brandgravar. Eriksborg, S:t Ilians sn, Västerås stad, Västmanland. Ylva Bäckström. I: Alström, U. & Anttila, K. 2007. Vedbo gård. Gravar och stenkällare i Eriksborg. Särskild arkeologisk undersökning. RAÄ 1014, Eriksborg, Vedbo 6, Skerike socken, Västmanland. Osteologisk analys, Ylva Bäckström. Kulturmiljövård Mälardalen 2007:13. Västerås. S. 13-26.

2005:19 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Väg 700, Tibble 2:7, Björlinge socken, Uppland. Raä 318, UM:8123. Ylva Bäckström. I: Åberg, K. 2006. Arkeologisk undersökning. Tibble- boplatslämningar och en grav i Björklinge. Undersökningar för E4. Raä 318, Björklinge socken, Uppland. Rapport 2006:10. Upplandsmuseet. Uppsala.

2005:20 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Stenhagen 3, Läby socken, Uppland. UM: 8127. Ylva Bäckström. I: Åberg, K. (Red.). 2008. Då bygden expanderade- gårdar vid Stenhagen under äldre järnålder. Arkeologisk undersökning. Rapport 2008:10. Upplandsmuseet. Uppsala.

2005:21 Osteologisk analys. Brandgravar. Sommaränge, Viksta sn, Up. Anne Ingvarsson-Sundström. I: Forsman, C. & Victor, H. 2007. Sommaränge Skog. Begravningar, ritualer och bebyggelse från senneolitikum till folkvandringstid. Del 1. Undersökningar för E4, RAÄ 211, Viksta socken, Uppland. SAU Skrifter 18. Uppsala.

2005:22 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Postboda 1, Tierps sn, Up. Ylva Bäckström. I: Sundström, L., Darmark, K. & Stenbäck, N. 2006. Postboda 2 och 1. Säsongsboplatser med gropkeramik från övergången tidigneolitikum-mellanneolitikum i norra Uppland. För- och slutundersökningsrapport. SAU Skrifter 10. Uppsala.

2005:23 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Postboda 2, Tierps sn, Up. Ylva Bäckström. I: Sundström, L., Darmark, K. & Stenbäck, N. 2006. Postboda 2 och 1. Säsongsboplatser med gropkeramik från övergången tidigneolitikum-mellanneolitikum i norra Uppland. För- och slutundersökningsrapport. SAU Skrifter 10. Uppsala.

2005:24 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Säby-Kumla lokal C, Danmarks sn, Up. Ylva Bäckström. I: Göthberg, H. 2007. Kumla – bosättning och djurhållning under äldre järnålder. Arkeologisk undersökning. Fornlämning nr 169, Danmarks socken, Uppland. Med bidrag av Ylva Bäckström och Mats Regnell. Upplandsmuseet rapport 2007:15. Uppsala.

2005:25 Osteologisk analys. Skelettgravar och brandgravar. Enbacken, Raä 89, Årsta, Uppsala sn, Uppland. Emma Sjöling. I: Sjöling, E. 2006. Enbacken. Ett gravfält från yngre järnåldern i Uppland. SAU Skrifter 19. Uppsala.

2005:26 Artikel. Skeletten berättar. Emma Sjöling. I: Engström, T., Sjöling, E. & Wikborg, J. 2005. Järnåldersgravar vid Kyrsta. Upplands årsbok 2005. Uppsala.

2005:27 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. Kyrsta, Raä 327, Ärentuna sn, Uppland. Emma Sjöling (med bidrag av Ylva Bäckström). I: Onsten-Molander, A. & Wikborg, J. 2007. Kyrsta. Del 2. Förhistoriska boplatslämningar. Undersökningar för E4, RAÄ 327 & RAÄ 330, Ärentuna socken, Uppland. SAU Skrifter 17. Uppsala.

2005:28 Osteologisk analys. Brunnshögen. Husby by, fornlämning 107, A1-3, Husby-Långhundra socken, Uppland. Ylva Bäckström. Otryckt rapport. Beställare: Bertil Almgren.

2005:29 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Ylva Bäckström. Bilaga 5. Osteologisk analys. S. 108. I: Fagerlund, D. & Åberg, K. 2005. Arkeologisk förundersökning och slutundersökning. Gårdar och bebyggelse från yngsta bronsålder och äldre järnålder i Samnans dalgång. Anläggande av vattenledning mellan Storvad och Gränby. Raä 530, 531 och 614, Uppsala stad och Vaksala socken, Uppsala kommun. Rapport 2005:05, Arkeologiska avdelningen, Upplandsmuseet. Uppsala.