SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

2004:1 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Barksta, RAÄ 256, Kolsva socken, Västmanland. Ylva Bäckström. I: Karlenby, L., Graner, G. & Johannessen, A-C. 2004. Hem till stenåldersbyn. En boplats från övergången mellan senneolitikum och äldre bronsålder vid Eriksborg och Persbo, Västmanland. Arkeologisk undersökning. UV Bergslagen Rapport 2004:18. Örebro. S. 52-53.

2004:2 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. RAÄ 215, Tingsdal 1:1, Köpings sn, Öland. Emma Sjöling. I: Alexandersson, K. 2004. Vikingatida grav och senmesolitiskt kulturlager. Raä 215, Tingsdal 1:1, Borgholms kn, Öland. Arkeologisk undersökning 2003. Rapport december 2004. Kalmar läns museum. Kalmar. S. 14-19.

2004:3 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. Eriksborg, RAÄ 645, Skerike socken, Västmanland. Ylva Bäckström. Otryckt rapport. Beställare: Västmanlands läns museum.

2004:4 Osteologisk analys. Valsgärde, Gamla Uppsala socken, Uppland. Anne Ingvarsson-Sundström. Otryckt rapport. Beställare: Else Nordahl.

2004:5 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. Norra Gärdet, Gamla Uppsala socken, Uppland. Anne Ingvarsson-Sundström. I: Lindkvist, A. 2005. Kring ett dike på Norra gärdet – arkeologisk undersökning av boplatslämningar i Gamla Uppsala. Med bidrag av Anne Ingvarsson Sundström. Uppsala 2005. SAU Skrifter 11. Uppsala.

2004:6 Osteologisk analys. Näsan. Väg 700.2, Sandbro 7:1, Björklinge sn, Uppland. Ylva Bäckström. I: Hennius, A. & Dutra Leivas, I. 2006. Arkeologisk förundersökning. Äldre järnålder och medeltida bebyggelse vid Sandbro. Undersökningar för E4. Fornlämning 314, Björklinge socken, Uppland. Rapport 2006:01, Upplandsmuseet. Uppsala.

2004:7 Osteologisk analys. Skelettgravar. Lokal 39A. Raä 329, Kyrsta, Ärentuna sn, Uppland. Emma Sjöling. I: Engström, T. & Wikborg, J. 2007. Kyrsta. Del 1. Gravar från järnålder och medeltid. Undersökningar för E4. RAÄ 328 och 329, Ärentuna socken, Uppland. SAU Skrifter 16. Uppsala.

2004:8 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Bålmyren, Vendel sn, Uppland. E4. Ylva Bäckström. I: Sundström, L. & Darmark, K. (red.). 2005. Bålmyren – tidigneolitisk familjebaserad kustboplats i Uppland. SAU Skrifter 7. Uppsala.

2004:9 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Sö, Trosa-Vagnhärad sn, Trössla. Ylva Bäckström. I: Hallgren, F. (med bidrag av Helena Knutsson och Ylva Bäckström). 2004. Trössla, efterundersökning av en grustagen trattbägarboplats i östra Södermanland. Överråda 3:1, RAÄ nr 270, Trosa- Vagnhärad socken, Södermanland. SAU Rapport 2004:7. Uppsala.

2004:10 Artikel. Fågel, fisk eller mittemellan…..eller ben. Ylva Bäckström. I: Fontell, Y. & Jahn, K. (red.). 2005. Arkeologi E4, årsberättelse 2004. Utgrävningar från Uppsala till Mehedeby. Uppsala.

2004:11 Osteologisk analys. Skelettgrav. Sala gruvkyrkogård. Anne Ingvarsson-Sundström. I: Onsten-Molander, A. & Jonsson, K. 2005. Sala gruvkyrkogård, Silvergruvan 1:47, Sala kommun, Västmanland. Förundersökning. SAU Skrifter 6. Uppsala.