SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

2002:1 Osteologisk analys. Lasses hydda, Vuollerim, Jokkmokks sn, Lappland. Ylva Bäckström. Otryckt rapport. Beställare: Kjel Knutsson, Uppsala Universitet.

2002:2 Osteologisk analys. Bälinge-Lövsta 9:18, Bälinge sn, Uppland. Ylva Bäckström. I: Göthberg, H. 2002. En skärvstenshög i Lövstalöt. Gång- och cykelväg längs E4. Arkeologisk undersökning. Bälinge-Lövsta 9:18, Bälinge sn, Uppsala kommun, Uppland. Rapport 2002:08, Upplandsmuseet. Uppsala.

2002:3 Osteologisk analys. Skelettgravar. Sura gamla kyrka, Sura socken, Västmanland. Ylva Bäckström. I: Jonsson, K. & Nordström, A. 2003. En tidigkristen gravplats och en medeltida kyrklämning. Gravar och kyrkor i Sura 900-1800. Arkeologisk för- och slutundersökning. Raä 140:1-3, Sura gamla kyrka, Sura socken, Västmanland. Västmanlands läns museum, Kulturmiljöavdelningens rapport A, 2003:A16. Västerås. S. 75-115.

2002:4 Osteologisk analys. Skelettgravar. ”Soldanska kammaren”, Sura gamla kyrka, Sura socken, Västmanland. Ylva Bäckström. I: Jonsson, K. & Nordström, A. 2003. En tidigkristen gravplats och en medeltida kyrklämning. Gravar och kyrkor i Sura 900-1800. Arkeologisk för- och slutundersökning. Raä 140:1-3, Sura gamla kyrka, Sura socken, Västmanland. Västmanlands läns museum, Kulturmiljöavdelningens rapport A, 2003:A16. Västerås. S. 117-126.

2002:5 Preliminär osteologisk analys. Djurbensmaterial. Hólar i Hjaltadal, norra Island. Ylva Bäckström. I: Hellqvist, M. (Red.). 2002. Fossilfynd på Hólar 2002. Rapport 2002:4. Projekt Hólarannsóknin. Högskolan Dalarna. S. 18-24.

2002:6 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. Up, Sollentuna sn, Törnsberget 3:18, Ekfatet 6:7, Edsberg 10:1, Raä 334. Ylva Bäckström. I: Forsman, C. & Hagström, S. 2004. Norrortsleden moment 2. Boplatsaktiviteter i Edsberg, Sollentuna. SAU Skrifter 5. Uppsala.

2002:7 Osteologisk analys. Brandgravar. Bilaga 5. Holmsmalma 1:9, Raä 102, Kolsva sn, Västmanland. Ylva Bäckström, Bengt Wigh och Barbro Hårding. I: Wikborg, J. & Ählström, J. 2005. Väg 250, Holmsmalma-Gålby. Ett gravfält och en boplats från äldre järnålder samt en gravhög från yngre järnålder. RAÄ 102, 254 och 287. Västmanlands läns museum. Kulturmiljöavdelningen rapport A 2004:A13. Västerås.