2012:1 Garn forskningsundersökning (under arbete).

2012:2 Högbytorp, Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Bro 219:1-2, Bro 227:1 , Bro-Önsta 2:10, Lilla Ullevi 1:10, Bro socken, Upplands-Bro kommun, Uppland, Ann Lindkvist.

2012:3 Ultuna kunskapspark, Arkeologisk förundersökning Uppsala:653, 665, 666 och 667, Ultuna 2:23, Uppsala stad (f d Bondkyrko socken), Uppland, Helena Hulth, Elisabet Pettersson.

2012:4 En ensam gård? Boplats från folkvandringstid vid Nedre Götala. Arkeologisk slutundersökning. Raä Styra 44, Styra socken, Motala kommun, Östergötland, Ann Lindkvist.

2012:5 Högby 14, Brandgravar och en skelettgrav från järnålder vid Linnebergsgravfältet, arkeologisk slutundersökning, Högby14, Högby 5:12, Högby socken, Mjölby kommun, Östergötland. Emma Sjöling.

2012:6 Lagersberg, Arkeologisk antikvarisk kontroll, Rytterne 40:1, 45:1 och 131:1, Lagersberg 5:1, 4:1 och 2:3, Rytterne socken, Västerås kommun, Västmanland. Elisabet Pettersson & Lena Sundin.

2012:7 Luvsjöboplatsen. Arkeologisk förundersökning. Katrineholm 9:1, Nävertorp 5:1, Katrineholm sn, Katrineholm kommun, Södermanland. Michel Guinard & Lena Sundin.

2012:8 Odling uppå Brista skog, Förundersökning etapp 2 av fossil åkermark med stensträngar och röjningsrösen samt av en förmodad stensättning och lämningar av boplatskaraktär, Norrsunda 161:1 och 216:1, Norrsunda-Brista 2:8 Norrsunda socken, Sigtuna kommun, Uppland. Tony Engström.

2012:9 Bäcklösa. Arkeologisk utredning. Uppsala 466:1, 684, 685, 686, Ultuna 2:1, Valsätra 1:4 och Gottsunda 11:23, Uppsala (fd Bondkyrko) socken, Uppsala kommun, Uppland. Ann Lindkvist.

2012:10 Tomma ledningsschakt i Stenkvista. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning. Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Anneli Sundkvist.

2012:11 Boplatslämningar i Rosendal. För- och slutundersökning av boplatsspår från senneolitikum, yngre bronsålder och äldre järnålder. RAÄ Uppsala 610:1, Fastighet Kåbo 1:18, Uppsala socken, Uppsala kommun, Uppland. Jonas Svensson Hennius & Elisabet Pettersson.

2012:12 Kaffebacken – utflyktsmål i riksintresse. Arkeologisk förundersökning med anledning av byggnation av cykelväg inom fornlämningsområdet till Nyköping 44:1, Nyköping sn, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Anneli Sundkvist.

2012:13 Skälby, Bebyggelselämningar från järnåldern, Särskild arkeologisk slutundersökning, Boplastslämningar, nr 261:2,985:2 och 952:3 samt stensträng, raä 952:1, del av fastigheterna Västerås 2:52, 261:5 och 2:42, Västerås socken, Västerås kommun, Västmanland. Ola Korpås, Jonas Wikborg med bidrag av Elisabet Pettersson.

2012:14 Sala gruvkyrkogård. Innanför och utanför vid Sala silvergruva. Etapp 3. Forskningsgrävning. Sala stadsförsamling, Silvergruvan 1:47, fornlämning 51, Västmanlands län. Ylva Bäckström & Anne I Sundström (Tryckt 2014).

2012:15 Arkeologisk undersökning intill Dingtuna gravfält, Förundersökning i avgränsande syfte, etapp 1 och 2, Dingtuna 185:1, Vångsta 1:18, Dingtuna socken, Västerås kommun, Västmanland. Ulf Celin.

2012:16 Förhistoriska aktiviteter vid Eriksberg, stensättningar i hagmark. Arkeologisk särskild utredning, etapp 1 och 2. Eriksberg 2:5, Svedvi socken, Hallstahammar kommun, Västmanland. Ulf Celin.

2012:17 Ekbolanda. Impediment med boplatslämningar och skärvstenslager. Arkeologisk utredning. Hagby 1661:1, Ekbolanda 1:1, Hagby socken, Uppsala, Uppland. Fredrik Andersson.

2012:18 Slumsta. Stensättningar invid Lindholmsvägen. Arkeologisk förundersökning Orkesta 58:1, Slumsta 1:3, 1:25 och 1:32, Orkesta socken, Vallentuna kommun, Uppland, Stockholms län. Ulf Celin.