2015:1 Nya neolitiska fynd i Kränglan. Arkeologisk utredning, etapp 2. Olaus Petri 3:84, Örebro socken och kommun, Närke. Fredrik Andersson.

2015:2 Riksväg 70 Enköping-Simtuna. Arkeologisk utredning. Fornlämningar: Vårfrukyrka 61:1, m.fl. Fastigheter: Vårfrukyrka-Lundby 1:3, m.fl. Socknar: Fröshult, Simtuna, Sparrsätra, Vårfrukyrka Enköping kommun, Uppland. Ulf Celin.

2015:3 Alunda. Arkeologisk förundersökning längs väg 288: sträckan Alunda-Gimo, delen norra Alunda. Fornlämning Alunda 88:1 samt utredningsobjekt 40, 45:1, 46, 47 och 48. Fastigheterna Marma 1:4, 1:67, 3:2, 6:1, 14:1 och Klev 4:37, Alunda socken, Östhammars kommun, Uppsala län. Helena Hulth.

2015:4 Mellan Rickomberga, Berthåga, Hällby och Stabby. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Uppsala 305:1-2, 323:1, 330:1, 457:1-3 samt nytillkomna lämningar, Uppsala socken, Uppland. Fastigheterna Hällby 7:4, Hällby 8:1, Librobäck 1:41 och Berthåga 11:14, Uppsala kommun, Uppsala län. Ann Lindkvist & Ulf Celin.

2015:5 Ostlänken. Delen Stigtomtavägen (väg 608) – Sjösa. Svärta, Helgona, Nyköping, Stigtomta & Tuna socknar, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk utredning etapp 1. Sörmlands Museum Arkeologiska meddelanden 2015:1. Ingeborg Svensson & Jonas Svensson Hennius.

2015:6 Kränglan 1. En gropkeramisk lokal utanför Örebro. Arkeologisk förundersökning. Olaus Petri 3:84, Örebro socken och kommun, Närke. Fredrik Andersson.

2015:7 Cykel till Örtagården. Arkeologisk antikvarisk kontroll inför anläggande av GC-väg. Kanik-Lundby 2:1, Västerås 2:110, Västerås 2:111 m.fl., Västerås-Barkarö socken, Västerås kommun, Västmanlands län & landskap. Jonas Svensson Hennius.

2015:8 De som bodde vid Kolbäcksån. Antikvarisk kontroll och arkeologisk undersökning. Fornlämning Rallsta 17:1, Eriksberg 2:1, Amsta 1:36 och Kolbäck-Vallby 1.93, Rallsta socken, Hallstahammar kommun, Västmanlands Län. Anneli Sundkvist & Kerstin Westin.

2015:9 Arkivrapport. Alunda 752 schaktövervakning. Klev 4:37, Alunda sn, Östhammars kommun, Uppland, Uppsala län. Ulf Celin.

2015:10 Östra Nibble. Arkeologisk utredning av fyndplats och bytomt. Svedvi 323:1, Hallstahammars-Nibble 1:131 och 1:46, Svedvi socken, Hallstammars kommun, Västmanland, Västmanlands län. Mattias Ahlbeck.

2015:11 Tillberga by. Arkeologisk utredning. Hedensberg 7:5, Tillberga socken, kommun, Västmanland, Västmanlands län. Helena Hulth. Med bidrag av Marja Erikson och Rudolf Gustavsson.

2015:13 Arkivrapport. Arkeologisk antikvarisk kontroll vid markarbeten inom och intill fornlämningarna Kumla 77:1, 172, 76:1-2 och 80:2 på fastigheten Väsby 1:19, Kumla socken, Sala kommun, Västmanlands län. Kerstin Westrin.

2015:14 Arkivrapport. Arkeologisk schaktningsövervakning inom fornlämningsområdet för fornlämning Uppsala 555:1 och 662, fastigheten Ultuna 2:23, Uppsala socken, Uppsala kommun, Uppsala. Peter Berg.

2015:15 Norra Bäcklösa. Arkeologisk utredning i Ultuna. Fastighet Ultuna 2:23 m.fl., Uppsala socken (f.d. Bondkyrko), Uppsala kommun, Uppland, Uppsala Län. Mattias Ahlbäck.

2015:16 Julita Hillersta Arkeologisk utredning och förundersökning samt kompletterande förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fnl Julita 31:1 och 208:1  Fastighet Julita 1:1,Julita 1:4 & Hillersta 1:62 Julita socken, Katrineholms kommun, Södermanlands Landskap och Län. Jonas Svensson Hennius.

2015:17 Källstalöt. Aspekter på ett sörmländskt kulturlandskap i början och slutet av järnåldern. Förundersökning och särskild arkeologisk undersökning. Fornlamningarna Torshälla 172, 173 & 174, Källstalöt 1:3 och Brunnsta 3:7, Torshälla sn, Södermanland. Fredrik Andersson.

2015:18 Arkeologiska lämningar vid Julita kyrka. Arkeologisk utredning och förundersökning i form av schaktövervakning inför anläggande av VA-ledningar. Fornlämningar Julita 49:1 & 87:1 Fastighet Julita-Råby 3:1, Julita socken, Katrineholms kommun, Södermanland, Södermanlands län. Jonas Svensson Hennius.

2015:19 Utökad grustäkt i Tärnsjö. Arkeologisk utredning. Skärsjö 1:3, Nora socken, Heby kommun, Uppsala län. Kerstin Westrin.

2015:20 Arkivrapport. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning vid ledningsdragning vid fornlämningarna Julita 229, 232 och 235, Södermanland.

2015:21 Södra Årby. Arkeologisk förundersökning av ett gravfält med intilliggande härdar. Kärnbo 191:1-3 & Kärnbo 260, Åkers Järsta 10:4, Kärnbo socken, Strängnäs kommun, Södermanland, Södermanlands Län. Susanna Eklund.

2015:22 Arkivrapport. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning vid ledningsdragning, Simtuna 239:1, fastigheten Heby 4:3, Enköpings kommun, Uppland. Fredrik Thölin.