SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

2019:1 E18 Köping-Västjädra. Arkeologisk utredning etapp 1. Köpings och Munktorps socknar, Köpings kommun, Kolbäcks, Svedvis och Bergs socknar, Hallstahammar kommun, Dingtuna socken, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2019:1. Jonas Svensson Hennius, Kerstin Westrin & Ann Lindkvist.

2019:2 Boplatsspår i Örebros utkanter. Arkeologisk utredning etapp 2 av tjugo objekt inför ny vattenledning Bettorp–Skråmsta. Fornlämning L2018:1248, Olaus Petri 3:21 m fl, Örebro socken och kommun, Närke, Örebro län. SAU rapport 2019:2. Fredrik Andersson.

2019:3 Onslunda bergtäkt. Kolningsanläggning och rester efter kolarkoja funnet vid arkeologisk utredning. Onslunda 3:1 & 5:7, Tensta socken, Uppsala kommun, Uppsala län. SAU rapport 2019:3. Emelie Svenman, Michel Guinard och Lars Sundström.

2019:4 Barkarby cirkulationsplats. Arkeologisk förundersökning. Fornlämningarna Järfälla 405:1 och 405:4, Barkarby 2:2, Järfälla kommun, Uppland, Stockholms län. SAU rapport 2019:4. Ulf Celin.

2019:5 Fynd längs åsen vid Marieberg. Arkeologisk utredning inför omdragning av väg 51. Fornlämning L2019:71, L1980:7709. Rävgräva 1:22 m fl, Mosjö socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län. SAU rapport 2019:5. Fredrik Andersson.

2019:6 Såsom i Mosås – En arkeologisk förundersökning med stort tidsdjup. Fornlämningarna Mosjö 45:1 och Mosjö 46:1. Fastigheterna Mosås 19:3, 21:1 och 1:70. Mosjö socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län. SAU rapport 2019:6. Ulf Celin med bidrag av Michel Guinard.

2019:7 Mötesstation Ombenning. Arkeologisk utredning etapp 1. Västervåla 17:1, 77:1-2, 327, 328, 329, 330, Fagersta 360, Ombenning 1:42, 2:3, 3:2, 3:3 m fl, Västervåla socken, Västmanland, Fagersta kommun, Västmanlands län. SAU rapport 2019:7. Ann Lindkvist.

2019:8 Mogetorp – En senmesolitisk uppehållsplats på gränsen mellan skärgård och inland. Arkeologisk förundersökning och slutundersökning. Nora 639:1, Norsebäck 2:8 & Skärmarboda 1:29, Nora & Axberg sn, Örebro & Nora kommun, Närke, Örebro län. SAU rapport 2019:8. Mattias Ahlbeck, Michel Guinard & Lars Sundström med bidrag av Emelie Svenman.

2019:9 Fullerö Ekebylund. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Uppsala 754, 755, 756 och 757, Uppsala socken, Uppland, Fullerö 23:28, Uppsala kommun, Uppsala län. SAU rapport 2019:9. Ann Lindkvist.

2019:10 Längs med Ostkustbanan från Hille till Ljusne. Arkeologisk utredning, etapp 1. Söderala 914 och 915, Hille, Hamrånge, Skog och Söderala socknar, Gävle och Söderhamns kommuner, Gästrikland och Hälsingland, Gävleborgs län. SAU rapport 2019:10. Ann Lindkvist.

2019:11 Mycklinge 5:1. Arkeologisk utredning etapp 2. Mycklinge 5:1, Tillberga socken, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län
SAU rapport 2019:11. Fredrik Thölin.

2019:12 Täljö 2:8. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Fastigheten Täljö 2:8, Österåkers kommun, Uppland, Stockholms län. SAU rapport 2019:12, Fredrik Thölin och Kerstin Westrin.

2019:13 Ett kabelschakt i Alunda. Förundersökning i form av schaktningsövervakning Alunda 728, 90:1 & 752, Marma 3:2 & Marma 1:76, Alunda socken, Östhammars kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2019:13. Emelie Svenman

2019:14 Gränsröse och färdväg i Kimsta Arkeologisk utredning etapp 1. Fastigheten Kimsta 5:4, Skånela socken, Sigtuna kommun, Uppland, Stockholms Län. SAU rapport 2019:14. Kerstin Westrin.

2019:15 Jämmertuna Arkeologisk förundersökning. Fornlämningarna Köping 386, 387 & 390. Fastigheterna Nyckelberget 1:1, Väpnaren 2, Köpings socken, Köpings kommun, Västmanland, Västmanlands Län. SAU rapport 2019:15. Susanna Eklund & Jonas Wikborg.

2019:16 Utredning vid Stora Kil. Utredning. Kil 5:21, Vänge socken, Uppsala kommun, Uppland, Uppsala Län. SAU rapport 2019:16. Susanna Eklund

2019:17 Aktivitetsytor vid Romfartuna kyrka. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Romfartuna 30:1, 33:1, 394 och 395, Romfartuna prästgård 1:1. Romfartuna socken, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2019:17. Anneli Sundkvist.

2019:18 Nyupptäckta stenåldersboplatser i Huddinge. Arkeologisk utredning etapp 2 inför lokalisering av väg 259 – Tvärförbindelse Södertörn, delen Vårby-Gladö kvarn, dnr 431-20131-2018. Huddinge och Botkyrka kommuner och socknar, Södermanland, Stockholms Län. SAU rapport 2019:18. Kerstin Westrin.

2019:19 Sundkvist A. & Svenman, E. Ring, ring! Kultplatskontinuitet i Tortuna. Från amuletter till klockklang. Boplatslämningar från yngre romersk järnålder till tidig vendeltid, kultplats från yngre järnålder och tidigkristna gravar. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Tortuna 36:1, 305:1-2, 306:1 och 320, Klockarvretarna 2:1, Tortuna socken, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län. Med bidrag av Jennie Andersson1, Torbjörn Brorsson, Ulf Celin, Anneli Ekblom, Susanna Eklund, Marja Erikson3, Rudolf Gustavsson, John Ljungkvist, Frida Löjdström, Emma Sjöling, Andreas Svensson och Fredrik Thölin.

2019:20 Aspön. Schaktningsövervakning vid Aspö kyrka. Aspö 53-54:1, Aspö socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län. SAU rapport 2019:20. Emelie Svenman

2019:21 Råby-Rönö. Schaktningsövervakning intill gravfältet Råby-Rönö 23:1. Råby-Rönö 23:1, Råby-Rönö socken, Nyköpings kommun, Södermanlands Län. SAU rapport 2019:21. Emelie Svenman

2019:22 Kävsta. Utredning etapp 1 och 2. Kävsta 5:6, Västerås socken, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2019:22. Ann Lindkvist.

2019:23 Två härdar i Koby. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Koby 5:3, Simtuna socken, Enköping kommun, Uppland, Uppsala Län
SAU rapport 2019:23. Emelie Svenman

2019:25 Boplatslämningar utmed väg 600. Arkeologisk förundersökning. Bälinge 133:1-2/L1944:9258 & 9358, L2019:3886 och Björklinge 318:1/L1944:2772, Lytta 1:126, Björklinge-Salsta 1:1 och Sandbro 7:1, Bälinge och Björklinge socknar, Uppsala kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2019:25. Jonas Wikborg. Med bidrag av Anneli Sundkvist & Maja Wikborg.

2019:26. En arkeologisk utredning i Åtorpshagen. Arkeologisk utredning. Åtorp 1:88, Nysunds socken, Degerfors kommun, Värmland, Örebro län
SAU rapport 2019:26. Lars Sundström

2019:27. Gropkeramik i Kränglanområdet. Arkeologiska undersökningar av mellanneolitiska lämningar utanför Örebro. Arkeologisk undersökning, förundersökning och kompletterande utredning. Fornlämningarna Örebro 209:1, 210:1, 433 och 437 Olaus Petri 3:84, Örebro socken och kommun, Närke, Örebro län. SAU rapport 2019:27. Fredrik Andersson med bidrag av Mattias Ahlbeck, Michel Guinard och Kerstin Westrin.

2019:28. Tomma schakt och lera. Förutsättningar för stenåldersbosättningar i området kring Åloppe. Arkeologisk utredning steg 1 & 2. Fastigheterna Rävnäs 1:1 m fl, Nysätra socken, Enköpings kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2019:28. Emelie Svenman, Michel Guinard och Lars Sundström.

2019:29. Schaktningsövervakning intill gravhögar i Ultuna. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L1941:2249, Ultuna 2:23, Uppsala socken och kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2019:29 Fredrik Andersson.

2019:30. Ljusdals camping. Arkeologisk utredning. Nore 2:3, 17:2, 1:18, Ljusdals socken, kommun, Hälsingland. SAU rapport 2019:30. Lars Sundström

2019:31. Norrlandet. Arkeologisk utredning, steg 1. L1950:6453, Norrlandet 2:1, Gävle socken, Gävle kommun, Gästrikland, Gävleborgs län. Fredrik Andersson

2019:32

2019:33 Hubbo-Sörby. Arkeologisk förundersökning, fornlämning L2019:457. Hubbo 15:1, Hubbo-Sörby 11:44 m fl, Hubbo socken, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2019:33. Susanna Eklund

2019:34 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning L1985:2347 och L1985:2040, fastigheten Aspö-Edeby 2:1, Strängnäs kommun, Södermanlands län. SAU rapport 2019:34. Susanna Eklund

2019:35 Ostlänken. Arkeologisk utredning etapp 2. Delsträcka Skäve – Skillebyån, Ytterjärna, Överjärna och Hölö socknar, Södertälje kommun, Södermanland, Stockholms län. Kerstin Westrin och Ulf Celin.