SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

2018:1 Solcellsfabriken på Vallvägen i Ultuna. Arkeologisk förundersökning. Uppsala 662, Ultuna 2:23, Uppsala socken, Uppsala kommun, Uppland, Uppsala län. Ann Lindkvist.

2018:2 Åter i Skälby. Kompletterande förundersökning av boplatslämningar från förromersk järnålder. Fornlämning Västerås 743:7. Fastighet Västerås 2:50 och 2:53,Västerås socken och kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2018:2. Anneli Sundkvist & Frida Löjdström. Med bidrag av Therese Ekholm & Emelie Svenman.

2018:3 Nya Torget. Arkeologisk förundersökning. Sankt Johannes 96:1, Fastigheterna Östantill 1:2 och 1:7, Norrköpings stad och kommun,
Norrköpings socken (fd Sankt Johannes), Östergötlands län och landskap. SAU rapport 2018:3. Peter Berg och Jonas Svensson Hennius.

2018:4 Årbyskeppsättningen. Vård av fornlämning samt kompletterande analys av äldre fyndmaterial. Fornlämning 192:1:, Årby 4:5, Svedvi socken, Hallstahammars kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2018:4. Jonas Wikborg & Olle Heimer.

2018:5 Björklinge ödekyrkogård. Arkeologisk undersökning. Fornlämning Björklinge 39:1, Björklinge-Salsta 1:1, Björklinge socken,
Uppsala kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2018:5. Jonas Wikborg. Med bidrag av Sofia Prata.

2018:6 Vigle, nyfunnen gropkeramisk boplats vid Bälinge mossar – I Ann Segerbergs fotspår. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Skuttunge 339, Vigle 4:1, Uppsala, Uppsala län. SAU rapport 2018:6. Lars Sundström & Michel Guinard.

2018:7 3 000 år under Fullerö huvudgata – boplats, lertäkt och festplats. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Fornlämningarna Uppsala 602:1 och Uppsala 725, Uppsala socken, Uppland, Fullerö 21:66 och 21:49, Uppsala kommun, Uppsala län. SAU rapport 2018:7.  Ann Lindkvist & Emelie Svenman.

2018:8 Väg 259 – Tvärförbindelse Södertörn, delen Vårby-Gladö kvarn. Arkeologisk utredning etapp 1. Botkyrka och Huddinge kommuner och socknar, Södermanland, Stockholms län. SAU rapport 2018:8. Kerstin Westrin.

2018:9 Sälven. Arkeologisk utredning. Sälven 1:41 m fl, Lekebergs kommun, Örebro län. SAU rapport 2018:9. Michel Guinard.