SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

2018:1 Solcellsfabriken på Vallvägen i Ultuna. Arkeologisk förundersökning. Uppsala 662, Ultuna 2:23, Uppsala socken, Uppsala kommun, Uppland, Uppsala län. Ann Lindkvist.

2018:2 Åter i Skälby. Kompletterande förundersökning av boplatslämningar från förromersk järnålder. Fornlämning Västerås 743:7. Fastighet Västerås 2:50 och 2:53,Västerås socken och kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2018:2. Anneli Sundkvist & Frida Löjdström. Med bidrag av Therese Ekholm & Emelie Svenman.

2018:3 Nya Torget. Arkeologisk förundersökning. Sankt Johannes 96:1, Fastigheterna Östantill 1:2 och 1:7, Norrköpings stad och kommun,
Norrköpings socken (fd Sankt Johannes), Östergötlands län och landskap. SAU rapport 2018:3. Peter Berg och Jonas Svensson Hennius.

2018:4 Årbyskeppsättningen. Vård av fornlämning samt kompletterande analys av äldre fyndmaterial. Fornlämning 192:1:, Årby 4:5, Svedvi socken, Hallstahammars kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2018:4. Jonas Wikborg & Olle Heimer.

2018:5 Björklinge ödekyrkogård. Arkeologisk undersökning. Fornlämning Björklinge 39:1, Björklinge-Salsta 1:1, Björklinge socken,
Uppsala kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2018:5. Jonas Wikborg. Med bidrag av Sofia Prata.

2018:6 Vigle, nyfunnen gropkeramisk boplats vid Bälinge mossar – I Ann Segerbergs fotspår. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Skuttunge 339, Vigle 4:1, Uppsala, Uppsala län. SAU rapport 2018:6. Lars Sundström & Michel Guinard.

2018:7 3 000 år under Fullerö huvudgata – boplats, lertäkt och festplats. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Fornlämningarna Uppsala 602:1 och Uppsala 725, Uppsala socken, Uppland, Fullerö 21:66 och 21:49, Uppsala kommun, Uppsala län. SAU rapport 2018:7.  Ann Lindkvist & Emelie Svenman.

2018:8 Väg 259 – Tvärförbindelse Södertörn, delen Vårby-Gladö kvarn. Arkeologisk utredning etapp 1. Botkyrka och Huddinge kommuner och socknar, Södermanland, Stockholms län. SAU rapport 2018:8. Kerstin Westrin.

2018:9 Sälven. Arkeologisk utredning. Sälven 1:41 m fl, Lekebergs kommun, Örebro län. SAU rapport 2018:9. Michel Guinard.

2018:10 Fullerö Trafikantservice. Arkeologisk förundersökning och utökad förundersökning. Uppsala 602:1, Fullerö 21:83, Uppsala socken och kommun, Uppland, Uppsala Län. SAU rapport 2018:10. Emelie Svenman.

2018:11 Luvsjön. Utredning etapp 1 och 2. Sjöholm 2:2, Östra Vingåkers socken, Katrineholms kommun, Södermanlands län. SAU rapport 2018:11. Emelie Svenman.

2018:12 Ett röjningsröse i Grimsten. Arkeologisk förundersökning. Viby 276, Grimstens Häradsallmänning S:2, Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke, Örebro län. SAU rapport 2018:12. Emelie Svenman.

2018:13 Fiberkabel i Flodabygden. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom fornlämningsområde till fornlämning Floda 21:1 & 242:1 samt arkeologisk utredning intill fornlämningarna Floda 203:1 & 207:1. Fastigheterna Abbotsnäs 1:7,Granhed 3:40 & 3:60 samt Lörstorp 1:2, Floda socken, Katrineholms kommun, Södermanland, Södermanlands län. SAU rapport 2018:13. Kerstin Westrin.

2018:14

2018:15 Bettorp – Skråmsta. Arkeologisk utredning etapp 1 med anledning av planerad vattenledning. Örebro kommun, Närke, Örebro län
SAU rapport 2018:15. Jon Lundin & Lars Sundström.

2018:16 Två boplatser i Hubbo-Sörby. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Hubbo 15:1, Hubbo-Sörby 11:44 m fl, Hubbo socken, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2018:16. Anneli Sundkvist.

2018:17 Luvsjön. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Östra Vingåker 222 och 223. Fastigheten Sjöholm 2:2, Östra Vingåkers socken,
Katrineholms kommun, Södermanland, Södermanlands län. SAU rapport 2018:17. Kerstin Westrin.

2018:18.

2018:19 Gladö Kvarn. Arkeologisk förundersökning. Huddinge 298:1, 302:1 och 308:1-3, Gladö 76:5 och Huddinge 310:1, Björksätra 1:3,
Huddinge socken, Huddinge kommun, Södermanland, Stockholms län. SAU rapport 2018:19. Mattias Ahlbeck & Jon Lundin.

2018:20 Barkarbystaden. Arkeologisk förundersökning. RAÄ Spånga 92:2, Barkarby 2:2, Stockholms socken, Järfälla kommun, Uppland, Stockholms län. SAU rapport 2018:20. Ulf Celin med bidrag av Peter Berg.

2018:21 Förbifart Söderköping – Gravar, torp och boplatser. Arkeologisk förundersökning. Fornlämningar Drothem 76:1, Drothem 77:1, Drothem 85:1-2, Drothem 347, Fastigheterna Högby 1:108 och Kolstad 1:1, Drothem, Skönberga och Söderköping socknar, Söderköpings kommun, Östergötland. SAU rapport 2018:21. Peter Berg, Ulf Celin, Jon Lundin & Kerstin Westrin.