2014:1 Den skyddande logen. Brandgravar från yngre järnålder samt en och annan medeltida och efterreformatorisk grop på Ultuna. Arkeologisk för- och slutundersökning. Fornlämningarna Uppsala 401 & 653, Ultuna 2:23, Uppsala stad (fd Bondkyrko sn), Uppland. Helena Hulth. Med bidrag av Ylva Bäckström, Emma Sjöling, John Ljungkvist & Elisabeth Pettersson.

2014:2 Bosättning på höjden. Arkeologisk utredning av nyupptäckta boplatslämningar vid Hedensberg. Fornlämning Tillberga 176:1 och Tillberga 204, Hedensberg 7:5, Tillberga socken, Västerås kommun, Västmanland. Fredrik Andersson & Anneli Sundkvist.

2014:3 Librobäck. Arkeologisk särskild utredning, etapp 1 och 2. Uppsala 302:1-2, 303:1, 304:1, Librobäck 1:46, Husbyborg 1:9 och 1:81, Uppsala kommun län. Ulf Celin. Med bidrag av Ann Lindkvist.

2014:4 Gilltuna – där man följde traditionen. Den första storskaligt undersökta tuna-gården. Särskild arkeologisk undersökning av boplatslämningar från förromersk järnålder till vikingatid. Fornlämningar Västerås 1252 och 1356, Västmanland. Anneli Sundkvist & Susanna Eklund. Med bidrag av Tony Engström. Ytterligare bidrag av Elisabeth Almgren, Jennie Andersson, Ylva Bäckström, Ulf Celin, Anneli Ekblom, Marja Erikson, Jan-Henrik Fallgren, Michel Guinard, John Ljungkvist, Lena Sundin & Jonas Svensson Hennius.

2014:5 Arkivrapport. Arkeologisk schaktningsövervakning vid f d Genetikcentrum i Ultuna, Uppsala 555:1, Ultuna 2:23 och 2:26. Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län. Helena Hulth.

2014:6 Arkivrapport. Arkeologisk schaktningsövervakning vid Vallvägen i Ultuna, Ultuna 2:23, Uppsala 642 och 662, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län. Helena Hulth.

2014:7 Arkivrapport. Arkeologisk schaktningsövervakning vid hus C4:65 och C4:66, Ultuna 2:23, Uppsala 555:1 och 662, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län. Helena Hulth.

2014:8 Harbo-Eklunda. Arkeologisk särskild utredning, etapp 1 & 2. Fornlämning Harbo 72:1 och Harbo 260, Harbo-Eklunda 1:11, Harbo socken, Heby kommun, Uppland. Mattias Ahlbeck & Fredrik Andersson.

2014:9 Arkivrapport. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning vid fornlämning Tensta 26:1, Tensta sn, Uppsala Kommun, Uppsala län. Olle Heimer.

2014:10 Ultuna Kunskapspark. Boplatsytor och rituella spår. Arkeologisk undersökning inom Ultuna Kunskapspark, fornlämning 653, 665 och 667, Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppland. Helena Hulth.

2014:11 Brottberga, Arkeologisk förundersökning och arkeologisk särskild undersökning, Västerås 1050:1, Brottberga 6:22, Västerås sn (fd Skerike sn), Västerås kommun, Västmanland, Lena Sundin.

2014:13 Gravar inom Uthamra 6:34. Arkeologisk förundersökning. Uthamra 6:34, Vallentuna socken och kommun, Stockholms län. Ulf Celin.

2014:14 Arkivrapport, Arkeologisk förunderökning i form av schaktövervakning vid Ärentuna 222:1, Storvreta 47:1, Ärentuna socken, Uppsala kommun, Upplands län. Olle Heimer.

2014:15 Arkivrapport, Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning vid Raä 189 och 199:1, Rosersberg 11:86, Norrsunda socken, Sigtuna kommun, Stockholms län. Olle Heimer.

2014:16 Arkivrapport. Arkeologisk schaktningsövervakning vid hus C4:128 Ultunarestaurangen, Uppsala 401 och 653 mfl, Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län. Helena Hulth.

2014:17 Arkivrapport. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning vid RAÄ-nr 78:1 och 79:1, Rimbo socken, Norrtälje kommun, Stockholms län. Olle Heimer.

2014:18 Bäcklösa bygge. Arkeologisk utredning i Bäcklösaområdet. Uppsala 557:1, Ultuna 2:1, Uppsala stad (f d Bondkyrko socken), Uppsala kommun, Uppland. Helena Hulth

2014:19 Arkivrapport. Antikvarisk kontroll vid Eriksberg, Svedvi RAÄ 392, Eriksberg 2:5, Svedvi socken, Hallstahammars kommun, Västmanlands län. Ulf Celin.

2014:20 Bokaren forskningsrapport. Susanna Eklund.

2014:21 Nyupptäckt boplats i Kränglan. Arkeologisk utredning, etapp 1. Olaus Petri 3:84, Örebro socken och kommun, Närke. Fredrik Andersson.

2014:22 Skälbyskolan. Arkeologisk förundersökning. Sollentuna 291:1, Del av Skölden 1, Sollentuna socken, Stockholms län, Uppland. Ulf Celin.

2014:23 Arkivrapport. Arkeologisk schaktningsövervakning för anläggande av privat avlopp på fastigheten Fullerö 17:13, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län. Helena Hulth.

2014:24 Lilla Ramsjö. Arkeologisk utredning. Vittinge 18:1, Lilla Ramsjö 2:1 Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. Susanna Eklund.

2014:25 Förhistoriska fynd vid Runnaby. Arkeologisk utredning. Eker14:161, 14:178, 14:179. 14:180, Örebro socken och kommun, Närke, Örebro län. Fredrik Andersson.

2014:26 Töjnaskolan. Särskild arkeologisk utredning. Sollentuna 341:1, 342:1 & 348:1, Fastigheterna Tallvirket 1 och 7, Sollentuna socken och kommun, Uppland. Jonas Svensson Hennius.

2014:27 Undersökning av en härd och odlingslager i Åby. Arkeologisk utredning, etapp 2. Kvarntorp 7:3, Kvillinge socken, Norrköping kommun, Östergötland. Fredrik Andersson.

2014:28 Östra Fyrislund. Förundersökning. Danmark 36:1, 39:1, 39:2 och 164:1: Danmarks Kumla 1:2 & 8:1, Danmarks sn, Uppsala kommun, Uppland. Susanna Eklund & Fredrik Thölin.

2014:29 Arkivrapport. Arkeologisk schaktövervakning inför nedläggning av nya elledningar vid Tennisvägen Gränby och utmed väg 288 vid Vaksala 319, Fastigheten Jälla 2:18, Uppsala kommun, Upplands län. Kerstin Westrin.

2014:30 Triss i kvarts. Arkeologisk förundersökning. Vänge 240 och 241, Almby 2:1, Vänge socken, Uppsala kommun, Uppland, Uppsala Län. Mattias Ahlbeck.

2014:31 Arkivrapport. Antikvarisk kontroll vid ledningsdragning sträckan Gusta-Haga. Bälinge-Nyvla 2:3, Bälinge sn, Uppsala kommun, Uppsala län. Fredrik Thölin.

2014:32 Arkivrapport, Antikvarisk kontroll ledningsdragning, Aspö Sanda, Aspö 121:1, Sanda 6:1, Aspö sn, Strängnäs kommun, Sörmlands län, Södermanland. Fredrik Thölin

2014:33 Kronoberget. Arkeologisk utredning etapp 1. Storsjön 1:2 m.fl., Knista och Kvistbo sn. Lekeberg kommun, Närke, Örebro Län. Kerstin Westrin.

2014:34 Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning inom fornlämningarna 489:1 och 124:1, Gåsinge-Dillnäs socken, Södermanland. Kerstin Westrin.