2010:1 Härdar i Säby och Kolbäck socken. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Kolbäck 414, Säby 155, Säby 156, Herrevad 1:29 i Kolbäck socken, Ulvsta 7:1 och Övernäs 2:3 i Säby socken, Hallstahammar kommun, Västmanlands län. Emma Sjöling.

2010:2 Västra Via vid vägen. Boplatslämningar och järnframställningplats från järnåldern samt brandgravar från senneolitikum-äldre bronsålder. Särskild arkeologisk undersökning. Undersökningar för E18 Örebro-Lekhyttan. Västra Via 2:4, 2:6 & 10:1, RAÄ 84:1-2, Vintrosa socken, Närke. Elisabet Pettersson (red). Med bidrag av Susanna Eklund, Emma Sjöling & Anneli Sundkvist.  

2010:3 Nedslag i bronsålder och medeltid på Ultuna. Arkeologisk slutundersökning. Gälbo, Ultuna 2:2, RAÄ 565:1, fd Bondkyrko sn, Uppland. Helena Hulth.

2010:4 Boplatslämningar i Ulriksdal. Särskild arkeologisk undersökning. RAÄ 107, Järva 2:2, Solna socken, Uppland, Stockholms län. Elisabeth Petersson.

2010:5 Albyberg. Särskild arkeologisk utredning. Detaljplaneområde Albyberg, Alby 1:8, 1:9, 2:3 och Kalvsvik 16:1, Österhaninge sn, Haninge kommun, Stockholms län, Södermanland. Michel Guinard & Roger Wikell.

2010:6 Odensvi. Ett härdområde från yngre romersk järnålder – folkvandringstid. RAÄ 257, Odensvi 10:1, Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke. Anneli Sundkvist.

2010:7 Ultuna Tyskbacken. Arkeologisk förundersökning vid järnåldersboplatsen RAÄ 642, Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län, Uppland. Helena Hulth.

2010:8 Stenålder vid Påljungshage. En sörmländsk lokal med nedslag från tidig- och mellanneolitikum. Förundersökning och särskild arkeologisk undersökning samt arkeologisk utredning. Helgona 331, Stenbro 1:8, Helgona sn, Nyköpings kommun, Södermanland. Niklas Stenbäck, Marcus Eriksson, Michel Guinard & Roger Wikell.

2010:9 Sofiedal 11. En mellanneolitisk boplats i södra Gästrikland. Särskild arekologisk undersökning. RAÄ 478, Sofiedal 11, Valbo-Ön 11:1, Valbo sn, Gävle kommun, Gästrikland. Kim Darmark, Michel Guinard & Niklas Stenbäck. Med bidrag av Ylva Bäckström, Fredrik Hallgren & Åsa Larsson.

2010:10 Sala gruvkyrkogård. Arbete och straff vid Sala silvergruva. Forskningsgrävning etapp 2. Sala stadsförsamling, Silvergruvan 1:47, fornlämning 51, Västmanlands län. Ylva Bäckström och Anne Ingvarsson-Sundström.

2010:11 Påljungshage – kremerat, paketerat och respekterat. Ett gravfält från yngre bronsålder- äldre förromersk järnålder. Förundersökning och särskild undersökning, Helgona 220, Stenbro 1:8, Helgona socken, Nyköpings kommun, Södermanland. Susanna Eklund, Ann Lindkvist & Jonas Wikborg.

2010:12 Ultuna – fler observationer i händelsernas centrum. Boplatslämningar från bronsålder till tidig medeltid. Arkeologisk schaktkontroll för VA-ledning. RAÄ 663-667, Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppland. Helena Hulth.

2010:13 Ramsjö RAÄ 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Uppland. Pierre Vogel.

2010:14 Ultuna – tidig medeltid vid Undervisningsplan. Arkeologisk förundersökning vid boplatslämning RAÄ 679. Ultuna 2:23 Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län, Uppland. Helena Hulth.

2010:15 Årby Lötgården. Ett gammalt gravfält blir större: grav och boplatslämningar invid Årbygravfältet. RAÄ 192, Årby 4:1, Svedvi socken, Hallstahammar kommun, Västmanland. Susanna Eklund.

2010:16 Hälla – Fridhem. Arkeologisk utredning med anledning av utbyggnaden av E18 Västerås – Sagån. Badelunda, Irsta och Västerås socken, Västerås kommun, Västmanland. Susanna Eklund & Anneli Sundkvist.

2010:17 Ultuna, hus C4:24. Antikvarisk kontroll. Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppland. Ann Lindkvist.

2010:18 Rosendal. Arkeologisk utredning. RAÄ 610:1, Kåbo 1:18, Uppsala socken, Uppsala kommun, Uppland. Fredrik Andersson.

2010:19 Stavgård. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 115, Stavgård 1:2 & 1:4, Allhelgona socken, Mjölby kommun, Östergötland. Elisabet Pettersson.

2010:20 Torpunga. Särskild arkeologisk utredning steg II. RAÄ 101, 102, Torpunga 1:5, Torpa socken, Kungsör kommun, Västmanland. Susanna Eklund.

2010:21 Nybyggen vid Dingtuna kyrka. Boplatslämningar och sentida odling. Särskild arkeologisk utredning. Österby 2:1, Dingtuna socken, Västerås kommun, Västmanlands län. Jonas Svensson Hennius.

2010:22 Bebyggelselämningar vid Molnby. Särskild arkeologisk utredning etapp 1, Molnby 3:1, Molnby 5:1 och Ubby 1:41 i Vallentuna kommun, Stockholms län. Jonas Svensson Hennius.

2010:23 Kulturlämningar i Nordrona. Särskild arkeologisk utredning och förundersökningar av boplats, lägenhetsbebyggelse och skärvstenshög. Fornlämningarna Norrtälje 37:1, 43:1, 60:1-2 och 61:1, Tälje 4:90, 4:44 och 4:62, Norrtälje socken, Norrtälje kommun, Uppland, Stockholms län. Jonas Svensson Hennius.

2010:24 Ultuna, Södra gärdet syd. Antikvarisk kontroll. Fornlämning Uppsala 555:1, Ultuna 2:23, Uppsala stad (fd Bondkyrko sn), Uppsala kommun, Uppland. Ann Lindkvist.

2010:25 Ultuna, hus C4:16. Antikvarisk kontroll. I anslutning till fornlämning Uppsala 401:1 och 472:1, fastighet Ultuna 2:23, Uppsala stad (fd Bondkyrko sn), Uppsala kommun, Uppland. Fredrik Andersson.

2010:26 Björklinge Ramsjö. Arkeologisk utredning, etapp 2. Ramsjö 3:3, Björklinge socken, Uppsala kommun, Uppland. Anneli Sundkvist.