SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Väg 56

Väg 56 Norra: Stingtorpet-Tärnsjö

Särskild arkeologisk undersökning av fornlämningarna Huddunge 229, 230, Heby kommun, Uppland

Nya riksväg 56 ska gå längs Dalkarlsåsen som är en del av Enköpingsåsen. Här påträffades under tidigare förundersökningar ett stort antal lokaler med material från mesolitikum. Åsen var under denna period en cirka 20 x 2 kilometer stor ö. Runt om fanns flera större och mindre öar vilka bildade en skärgård. 10-36 kilometer mot väst och nordväst fanns fastland och Dalälvens mynning, över 100 kilometer söderut fanns en vidsträckt skärgård i dagens norra Södermanland. Under 2013 ansvarade SAU för undersökningar av ett antal lokaler som låg i den södra delen av sträckan Stingtorpet-Tärnsjö. Rapportarbetet är pågående.

Stiftelsen Kulturmiljövård är huvudman för undersökningarna på norra delsträckan. SAU deltar som underkonsult och ansvarar för utgrävningen av Huddunge 229 och Huddunge 230, samt deltar med fältpersonal vid några av de andra lokalerna, framförallt Nora 430. Första etappen av undersökningarna utfördes oktober-november 2014. Under våren-försommaren 2015 undersöks Nora 412 (Hällby) av SAU och KM gemensamt.

Undersökningarna ska besvara frågor kring kronologi (när användes de, var de i bruk samtidigt), strandbundenhet, levnadssätt (ekonomi, användes olika lokaler av skilda anledningar), kontakter och nätverk (var kommer råmaterialen ifrån) med mera. Resultaten ska redovisas i en rapport, men dessutom kommer en vetenskaplig publikation med artiklar för både norra och södra delområdet publiceras. SAU har huvudansvaret för denna fördjupningspublikation.

Väg 56 Norra har en egen projektsida på Facebook som KM ansvarar för.

Följ fältarbetet och rapportarbetet på vår blogg, kategori Väg 56 Södra, samt på KMs projektsida

Information om vägprojektet finns på Trafikverkets webb.

Projektledare Stiftelsen Kulturmiljövård

Tom Carlsson: 073-048 38 31
Bitr Projektledare / Projektledare SAUs lokaler
Niklas Stenbäck: 070-471 4797 (niklas.stenback@sau.se)
Fältarbetsledare
Fredrik Thölin

Övrig fältpersonal SAU
Karolina Karlsson (2014)
Frida Löjdström (2014)
Kicki Näslund (2014)
Emelie Svenman (2014, 2015)
Kerstin Westrin (2015)
Jennie Andersson (2015)