SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Ultuna och den skyddande logen

Under de senaste åren har fältinsatserna på Ultuna varit många och intensiva. Den främsta orsaken är den pågående utbyggnaden av Campus Ultuna, som sker för Sveriges lantbruksuniversitets räkning. Arbetet med de arkeologiska rapporterna avlöser varandra och vi har nu kommit fram till bearbetningen av materialet från den Stora logen, en gammal sädesloge från 1860-talet. Från att ha stått tom under en längre tid har nu logen byggts om för att bli försörjningscentral till nya campus. Den stora logen ligger centralt i Ultuna, nära en järnåldersboplats och en rituell yta, intill det som är kvar av ett gravfält från samma tid. Närheten till gravfältet lät oss ana att gravar kunde finnas bevarade under och inuti byggnaden. Osäkerheten om hur stor inverkan tidigare exploateringar hade orsakat var dock påtaglig, likaså hur den ursprungliga topografin egentligen sett ut. Den arkeologiska förundersökningen visade dock mycket riktigt att ett antal brandlager och gravgömmor fanns kvar under logen.

Undersökningen i logen var ytterst speciell. Vi grävde ömsom utanför, ömsom inuti byggnaden, vars konstruktion och läge i åsslänten gjorde att utgrävningen fick ske samtidigt som själva ombyggnaden, d v s mitt i vintern. Vissa gravar låg nästan två meter under golvytan, andra bara en dryg halvmeter ned. Med byggentreprenörens hjälp kunde dock takbärande bjälkar och stolpar bäras av så att vi kom åt att undersöka. Sammanlagt har ett tiotal gravar dokumenterats och ca 23 kg brända ben har tillvaratagits. Bland fynden märks särskilt det stora antalet pärlor, men även kammar och andra föremål. Till de mer utmärkande fynden hör ett cloisonnéarbete i form av en liten fågel. Fågeln har troligen suttit på ett praktfullt spänne. Gravarna dateras genom fynden till sen vendel- och vikingatid.

Cloisonné från Ultuna. Foto Karin Lindahl, Acta Konserveringscentrum