SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Strandlinjeproblematiken – en GIS-studie

En artikel av Niklas Stenbäck och Kim von Hackwitz har nu publicerats i ”Journal of Archaeology and Ancient History”: Changing Landscapes – A GIS analysis of Neolithic site location and shore displacement in Eastern Central Sweden.

JAAH är en digital peer-review tidskrift utgiven av Uppsala-institutionen. Tidskriften är relativt ny, men har hunnit publicera ett antal artiklar. Ett par trevliga saker som utmärker den är dels att den är Open Access, dels att redaktionskommitténs och granskarnas kommentarer publiceras, liksom artikelförfattarnas svar på dessa.

Niklas och Kim har samarbetat i en studie som dels utgår från den mellan- och senneolitiska Norslundalokalen som SAU grävt ut i närheten av Arlanda, dels är det en landskapsstudie med hjälp av GIS och LiDAR-data över det föränderliga skärgårdslandskapet i denna del av Uppland under stenåldern. De förhistoriska strandlinjerna är ett mycket viktigt hjälpmedel för arkeologer både för att tidsbestämma vissa lokaler och för att diskutera ekonomiska omställningar under en period då man övergår från en marin jaktekonomi till en mer jordbruksfokuserad. Exakt hur detta gick till, hur snabb eller utdragen processen var och om det förekom skillnader i olika delar av Mellansverige är något som vi fortfarande saknar tydliga svar på. Därför är vi mycket beroende av korrekta strandlinjemodeller. Processen med landhöjning är dock komplex, med uppenbara regionala skillnader som kan slå markant inom de relativt korta tidsavsnitt arkeologer intresserar sig för.

Rekonstruktion av strandlinjen i Norslundaområdet under MN A, MN B resp SN, med hjälp av LiDAR data och Camilla Sunds regressionsmodell. (von Hackwitz & Stenbäck 2013: fig 4)

Kim och Niklas har dels använt sig av GIS för att studera hur de gamla modellerna står sig i förhållande med nya beräkningar som utförts av kvartärgeologer vid Stockholms universitet under ledning av Jan Risberg. De har även studerat hur de nya laserscannade höjddata LiDAR (NNH) som numera finns att tillgå påverkar landskapsbilden. Slutligen har de testat en arkeologisk modell som föreslogs av Stig Welinder på 70-talet: att det sker en mer markant etablering i ytterskärgården i slutet av mellanneolitikum. Det har genomförts en hel del fler undersökningar sedan Welinders artikel och vi har bättre dateringsunderlag dessutom, så frågan är – håller denna hypotes fortfarande?

Arbetet med artikeln bekostades dels som en fördjupningsstudie inom Norslunda-projektet efter beslut av Stockholms länsstyrelse, dels av Vetenskapsrådet.

Changing Landscapes – A GIS analysis of Neolithic site location and shore displacement in Eastern Central Sweden.

Kim von Hackwitz & Niklas Stenbäck

Abstract: This article is an attempt to put forward the use of new digital techniques and data for understanding prehistoric landscapes. The starting point is that the specific characteristics of the landscape and of the sites included affect the interpretation. One character is the contemporary landscape and its topographies. Ancient landscapes can be successfully recreated digitally using GIS. By applying GIS methodology, a regression equation and new data, we reinvestigated an hypothesis proposed by Welinder in 1978 concerning the acculturation of the Pitted Ware Culture. The results indicate that a reconstruction of the landscape may alter the understanding of the Neolithic land use and the question of the relocation and termination of the Pitted Ware Culture at the end of Middle Neolithic B.