SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Båtgravarna från Salme

Förra veckan fick vi fint besök då ett av institutionens forskarseminarier hölls i vårt konferensrum. Ämnet lockade inte bara en stor del av SAU:arna utan också en hel del järnåldersforskare. Föredragshållare var nämligen Marge Konsa och Ragnar Saage som skulle berätta om två mycket speciella massgravarna i båtar från yngre järnåldern som hittats på ön Saaremaa i Estland.

Den första hittades 2008 vid en ledningsdragning och kom snart att visa sig bestå av en järnåldersbåt med plats för 12 rorsmän och i vilken påträffades 7 skelett som verkar ha begravts i närmast sittande position. I båten fanns rester av proviant och en uppsättning vapen som svärd, spjut och pilar. Flera var medvetet förstörda. I övrigt hittades knivar, slipstenar, en yxa, kammar, spelpjäser. Hela uppsättningen passar bra in på vad vi brukar finna i skandinaviska kontexter från sen vendeltid eller tidig vikingatid.  Det fanns inga praktfulla smycken, inga dödade hästar eller annat som tydde på att detta var en praktgrav av det stuk som vi hittar i Östsverige från denna period. Det fanns inga indikationer på att det var ett gravfält på platsen, inga högar eller resta stenar.

Men det tog inte slut där, två år senare påträffades ytterligare en båtgrav enbart 30 m från den första och denna var ännu större och annorlunda på flera sätt. Båten var över 17 m lång och i den påträffades inte mindre än kropparna från 36 män. Till skillnad från den första graven var de samlade i ena änden av båten och de låg utlagda i rader, två rader med 19 individer underst och en rad med sju individer ovanpå dessa, med ett lager sand emellan. En annan skillnad var att dessa hade tydliga spår av svärdshugg på benen, och en av dem hade dessutom en pilspets i ena låret. Fyra hundar låg också med bland de döda.

Med sig hade de fått ett 40-tal svärd (de flesta med spår av omfattande och medveten förstörelse), 50-tal pilar (flera samlade i koger), 15 sköldar vars sköldbucklor slagits in, spjut, kammar, slipstenar och över 200 spelpjäser. Precis som i båtgrav 1 var vapenuppsättningen mycket lik det vi hittar runtom i Skandinavien vid denna tid, men med det förbehållet att en del av beslagen och detaljerna liknar det som förekommer i Österbotten i Finland. Extra stort intresse i gruppen tilldrog sig ett beslag som förefaller vara i det närmaste identisk med en som hittats i en av de vendeltida båtgravarna i Ultuna.

Michael Neiss och John Ljungkvist uttryckte tydligt förjustning när Marge och Ragnar visade föremålen

De vendeltida båtgravarna är annars mycket annorlunda mot det som arkeologerna grävt fram i Salme. De är praktgravar för enskilda individer, i de flesta fall män men i några fall kvinnor, som begravts med redskap, smycken, vapen, husgeråd och djur. Salme-gravarna framstår istället som en konsekvens av oväntad död, mer eller mindre långväga hemifrån. Båtgrav 2 visar ändå att åtminstone den inte skett i panik eller alltför stor hast. Att de dessutom fått förbli orörda fram till dessa dagar är också intressant. Men det hade så när inte skett, för enbart en meter från båtgrav 2 fanns en stor bombkrater från 2:a Världskriget. Ett par meter längre in och inte mycket hade funnits kvar av de som troligtvis fallit i en annan strid, 1200 år tidigare.

Båtgrav 1 har publicerats i en artikel (se nedan) och inom kort kommer det som grävdes fram av båtgrav 2 att komma i serien Archaeological Fieldwork in Estonia 2010. Huvuddelen av fynden gjordes dock 2011 och är därför rykande färskt.

Konsa, M., Allmäe, R., Maldre, L., & J. Vassiljev 2010: Rescue excavations of a Vendel era boat-grave in Salme, Saaremaa. Archeological Fieldwork in Estonia 2008.