SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Ostlänken, delen väg 625-Vretaån

Under våren och försommaren genomför SAU i samarbete med Sörmlands Arkeologi AB en arkeologisk utredning etapp 2 på den del av sträckningen som börjar väster om Skavsta flygplats vid Nyköping ned till Vretaån, nordväst om Stavsjö i Södermanlands län. Sträckan är cirka 24 kilometer lång och cirka 200 meter bred och går genom ett varierat landskap, från åkermark och sandiga malmar i öster mot ett kuperat sprickdalskandskap med berg och skogar i sydväst. Landskapets utformning tillsammans med den idag kända fornlämningsbilden, gör att det finns goda förutsättningar att hitta lämningar från framför allt stenålder, men även från senare tidsperioder. Att järnvägssträckningen till stora delar går genom skogsmark, vilken under historien har utgjort en viktig resurs, gör också att antalet skogsbrukslämningar förväntas bli stort. Här handlar det framför allt om spår efter kolmilor i form av kolbottnar, men även lämningar efter till exempel tjärframställning. Möjligheten finns också att påträffa spår efter utmarksaktiviteter som förekommit i under såväl medeltid som förhistorisk tid.

Schaktning och sållning efter fynd vid ett av objekt som utreds längst sträckan. 

Ostlänken mellan Järna och Linköping är den första delen i ett framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm -Malmö. Inför byggnationen krävs omfattande arkeologiska arbeten, inledningsvis i form av arkeologiska utredningar. Syftet med utredningarna är att lokalisera nya fornlämningar och kulturhistoriska lämningar. Resultatet av de arkeologiska utredningarna kommer sedan att utgöra ett av många underlag i Trafikverkets fortsatta planering av järnvägssträckningen.

Följ det arkeologiska fältarbetet på Facebook och Instagram, där vi kommer att presentera glimtar av vår vardag och arkeologiska resultat! Om ni vill ha information om Ostlänken och själva järnvägsutbyggnaden, gå in på Trafikverkets hemsida www.trafikverket.se

Grävgänget med både arkeologer och grävmaskinister

SAUs Facebooksida och Instagram

Sörmlands Arkeologis Facebooksida och Instagram