SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Med drönare i Drothem

Under hösten 2018 undersöker SAU ett antal stensättningar i Drothems socken, strax väster om Söderköping. Undersökningsområdet ligger i den planerade vägkorridoren för E22:ans nya sträckning.

 Med stor entusiasm har SAU:s arkeologer rensat fram ett antal stensättningar som dolde sig under torv och mossa. Foto: Jonas Wikborg.

Förundersökningen som utfördes förra hösten visade att två av stensättningarna innehöll begravningar från romersk järnålder (0-400 e Kr). Under den ena påträffades brända människoben samt ett dräktspänne av brons och en blå glaspärla. Under den andra låg ett antal glaspärlor tillsammans med en bärnstenspärla, men inga ben. Troligtvis rör det sig om en skelettgrav där benmaterialet inte bevarats. Under den ena stensättningen som undersöktes då hittades även ett sotigt kulturlager från yngre bronsåldern, mer än 1000 år äldre än gravarna.

Glaspärlor från undersökt brandgrav. Foto: Jonas Wikborg.

På den skogsbevuxna höjden strax utanför staden har nu den täta skogen avverkats så att vi kan komma åt undersökningsytorna. Med hjälp av en mindre grävmaskin samt handredskap har vi avlägsnat torv och mossa. Under vegetationen dolde sig runda, flacka stensättningar. Två av dem ligger lite avsides för sig själva. De övriga är samlade på två mindre gravfält.

Framrensad stensättning. Foto: Jonas Wikborg.

Vi har också hunnit med att undersöka två stensättningar. I den ena hittade vi människoben och ytterligare glaspärlor. Ytligt i den ena stensättningen fann vi en medeltida hästsko. Hur hamnade den där mer än 1000 år efter att graven anlagts? Är det en vidskeplig medeltidsmänniska som lagt den där för att inte de gravlagda skall gå igen?

Medeltida hästsko, rensfynd från en av stensättningarna. Foto: Anneli Sundkvist.

SAU:s nyinköpta drönare har här fått sitt elddop här i östgötaskogen. Med denna kameraförsedda flygfarkost har vi fotograferat stensättningarna från ovan. Personalen nere på marken är däremot inga drönare. Nej, de är riktiga arbetsmyror. På fyra dagar har vi tillsammans med vår grävmaskinist rensat fram 8 stensättningar på det ena gravfältet!

På ett av gravfälten har vi nu rensat fram 8 stensättningar som fotograferats med SAU:s nya drönare. Foto: Jonas Wikborg.