SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Lera och sökschakt i Vittinge

Sen den 12e juni har Emelie och Frida, med uppbackning av Susanna, Rudolf och Sebastian varit ute i fält på en utredning etapp 1 och 2 i Vittinge. Under tidigare undersökningar i området har flertalet indikationer av förhistorisk aktiviteter hittats, i form av stolphål, härdar, kvartsavslag och även en malsten. I området finns det lämningar från nästan alla perioder. Från åkermarkens finns fynd av stenyxor m.m. Närområdet rymmer gravhögar från yngre järnåldern men det finns också lämningar från historisk tid i form av tjärgropar, kvarn- och järnindustri.

Anledningen till utredningen är att Vittinge Tegelbruk planerar nya lertäkter inom två områden på en yta om nästan 1 km2. Det ena området ligger strax väster om Gillberga gård och det andra intill Vittinge kyrka. Båda områdena skärs av Skattmansöån vars bäckravin vittnar om att vattennivån där varit betydligt högre en gång i tiden än vad den är idag.

Rudde schaktar vid undersökningsytan intill Gillberga gård

I utredningsskedet sökschaktas endast 1 % av undersökningsområdena med syfte att identifiera eventuella fornlämningar. Den tjocka leran gör arbetet hårt, men det kommer spännande arkeologi! Förutom spår efter tillverkning av verktyg i kvarts och flinta har vi hittat fler boplatslämningar i form av bl a stolphål i området närmast kyrkan.


Emelie undersöker ett stolphål i den hårda leran.