SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Alunda

Utbyggnaden av väg 288 har inneburit en hel del arkeologi och vi har just kunnat lägga vår tredje säsong i Alunda till handlingarna. Breddning av vägar innebär sällan att hela fornlämningar kan grävas ut. Därför undersöks många gånger endast delar av exempelvis boplatser och gravfält.

Undersökningen av ”Kelthögen” och dess omkringliggande gravar avslutades under sommaren 2016. Gravarna var från vendel- och vikingatid (ca 600 – 900 e Kr) och denna gång undersöktes hela gravfältet, eller det som var kvar av det. Gravfältet låg i en kil mellan den gamla landsvägen och den nuvarande vägen och vissa partier har försvunnit vid tidigare vägutbyggnad. Att samtliga kvarvarande gravar nu blivit undersökta innebär dock att vi har fått ett bättre grepp om gravfältets tillkomst och användningstid. Genom olika analyser kommer vi även få djupare insikter i de olika ritualer som skett i samband med begravningarna.

Alunda, eller Adhallunda betyder sannolikt den av ålder förnämsta lunden, eller den främsta heliga lunden. Exakt var denna lund ska ha legat är det ingen som vet. Att gravskicket i och kring Kelthögen var mycket speciellt står dock klart, liksom att gravplatsen på den lilla bergknallen var grundligt ianspråktagen. Gravarna var som vi tidigare nämnt påfallande omsorgsfullt anlagda och vid första anblicken tycktes de ligga väl åtskilda. Det stämde bara delvis. Allteftersom lager efter lager av sten i Kelthögen plockades bort visade det sig emellertid att Kelthögen var i själva verket inte var en hög, utan en mängd stensättningar, anlagda ovanpå och intill varandra, som dessutom förändrats, kapslats in och byggts till efter hand.

Det finns en hel del intressanta detaljer att berätta om detta gravar – följ med oss på vår nya hemsida så får du veta mer om Alunda och mycket annat!

Keltganget_fixad