Tema Ting och Hantverk

Malstenar i förhistoriska gravar.  Metodutveckling och diskussion
Projektansvarig: Susanna Eklund
Malstenar är tämligen vanligt förekommande i gravöverbyggnadernas stenpackningar. Frågan är varför. Teorier om att man malt och knackat sönder människoben på dem har framförts från flera håll. Så vitt vi känner till är det dock aldrig någon som verkligen försökt testa denna hypotes rent vetenskapligt.
I samband med utgrävningarna år 2007 av det stora gravfältet vid Påljungshage utanför Nyköping i Södermanland påträffades ett antal malstenar i eller i nära anslutning till gravarna. Vi fick därigenom möjligheten att låta analysera de mal/ knack/slipstenar som framkom på gravfältet i syfte att undersöka huruvida de verkligen kan ha använts för att mala brända människoben. I samarbete med Jan Risberg (Kvartärgeologiska institutionen, Stockholms universitet) utfördes ett antal analyser på malstenarna, där sammansättningen av grundämnen på stenens använda yta jämfördes mot en helt ovittrad ny slagen yta med hjälp av svepelektronmikroskopi och EDS-metoden. Projektets syfte är dels att testa ovan nämnda hypotes på material från fler gravfält, dels att utveckla och förfina metoden.

Hantering av tjära under förhistorisk och tidighistorisk tid
Projektansvarig: Jonas Svensson-Hennius
I samband med E4-projektet under början av 2000-talet framkom spår av tjärframställning från för- och tidighistorisk tid i Uppland. Det var dittills okända anläggningstyper dels i form av små tjärgropar i boplatsmiljö från äldre järnålder, dels som stora anläggningar i skogsmark från yngre järnålder. Detta projekt syftar till att främja vår förståelse av tjärframställning och dess roll i samhällsutvecklingen under för- och tidighistorisk tid genom att sammanställa och komplettera data som framkommit vid uppdragsarkeologiska undersökningar. Detta ska ske genom en serie delprojekt som syftar till att utveckla undersökningsmetoder och pröva teorier kring för- eller tidighistorisk tjärframställning. Delprojekten avser att:

  • Undersöka huruvida råmaterialet till tjäran som påträffades i ett vrak, som sjönk utanför Bohuslän vid mitten av 1400-talet, utgjordes av gamla stubbar eller yngre träd.
  • Undersöka stora tjärgropar i norra Upplands skogsmarker med hjälp av ryssborr.
  • Göra det kända materialet tillgängligt för en internationell forskarvärld

 

Neolitisk keramik inom Östersjöområdet

Projektansvarig: Niklas Stenbäck, Jenni Lucenius, Torbjörn Brorsson

[mer information kommer]

 

Michels projekt
Projektansvarig: Michel Guinard