Tema Ritual och Död

Ur elden i askan. Kremering och fältosteologi
Projektansvariga: Emma Sjöling & Sofia Prata
Samarbetsprojekt med forskare vid institutionen för arkeologi och antikens historia, Uppsala universitet. Sedan 2013 genomförs årligen ett kremeringsexperiment vid Gamla Uppsala för att studera hur bålets konstruktion påverkar gravgåvor och djurben vid förbränning. Bålplatsen grävs ut och undersöks för att kunna dra slutsatser om tafonomi, vilket i sin tur kan ligga till grund för att tolka primära och sekundära deponeringar av brända ben på gravfält. Slutsatser från dessa undersökningar ingår även i det vetenskapliga fördjupningsarbetet för OKB-projektet i Gamla Uppsala.

 

Handlingar med ben och begravningar under yngre bronsålder och äldre järnålder i östra Mellansverige
Projektansvarig: Emma Sjöling
Syftet är att undersöka förändring och variation i begravningar och bendeponeringar under yngre bronsålder och äldre järnålder sett utifrån både ett kvalitativa och kvantitativa perspektiv av benmaterialet. Utgångspunkten är att studier av benmaterial kan belysa och hjälpa till att tolka människors handlingar och uttryck kring död, kremering och begravning. Ur detta handlingsteoretiska perspektiv är det själva hanterandet och handlingen av mänskliga kvarlevor som är det centrala istället för betydelsen eller meningen bakom ritualen, ideologier och religiösa föreställningar. Ämnet handlar till stor del om tafonomi, d v s de naturliga processer och mänskliga aktiviteter som har påverkat kvaliteten och även kvantiteten av brända ben. Några frågeställningar som är aktuella är:

  • Kan man se mönster i benmaterialet när det gäller ex fragmenteringsgrad, bevaringsgrad, artsammansättning, anatomisk representation och deponeringsstorlek? Kan man se skillnader eller likheter regionalt, tidsmässigt?
  • Vilka spår av mänskliga handlingar och naturliga processer kan man se i benmaterialet och i sådana fall, hur kan de ha påverkat benens kvalitativa och kvantitativa egenskaper?

 

Offermossen Bokaren

Projektansvarig: Susanna Eklund i samarbete med Andreas Hennius (Uppsala universitet) och Kristina Fredengren ()

[mer information kommer]