Tema Ritual och Död

Offermossen Bokaren
Projektansvarig: Susanna Eklund i samarbete med Andreas Hennius (Uppsala universitet) och Christina Fredengren (SHMM/Stockholms Universitet)

En av Upplands många spännande arkeologiska platser är den från den numera utdikade sjön Bokaren på gränsen mellan Stavby och Rasbo socknar (Stavby 137:1). I anknytning till en träplattform påträffades kvarlevor av människor och djur tillsammans med bland annat bearbetat trä. Undersökningarna genomfördes 1939 och -41 men avrapporterades aldrig. Fynden antogs utifrån pollenanalys vara från bronsåldern.

Susanna Eklund (SAU) och Andreas Hennius (Upplandsmuseet/Inst f arkeologi) genomförde under 2014 ett forskningsprojekt kring fynden från Bokaren, finansierat av SAU Forskningsfond. Målet med projektet har varit att sammanställa materialet från de arkeologiska undersökningarna. Den stora utmaningen var att spåra övrigt material, vilket lyckades till stor del och vid fältinventering kunde fyndplatserna lokaliseras.

Två människokranier har 14C-daterats inom ramen för projektet Bokaren. Genom ett samarbete med Christina Fredengren (Statens Historiska Museum/Stockholms universitet) gjordes ytterligare en 14C-analys samt en osteologisk analys av djur- och människobenen. Analyserna visar att såväl människor som djur dödats och deponerats i våtmarken under yngre järnålder och tidig medeltid.

Under 2015 gjordes inom projektet även en forskningsgrävning på platsen. Vid undersökningen framkom bl a flera hästkranier och ett nästan komplett skelett av en människa. Rapporten från undersökningen är under pågående arbete.

 

Ur elden i askan. Kremering och fältosteologi
Projektansvariga: Emma Sjöling & Sofia Prata
Samarbetsprojekt med forskare vid institutionen för arkeologi och antikens historia, Uppsala universitet. Sedan 2013 genomförs årligen ett kremeringsexperiment vid Gamla Uppsala för att studera hur bålets konstruktion påverkar gravgåvor och djurben vid förbränning. Bålplatsen grävs ut och undersöks för att kunna dra slutsatser om tafonomi, vilket i sin tur kan ligga till grund för att tolka primära och sekundära deponeringar av brända ben på gravfält. Slutsatser från dessa undersökningar ingår även i det vetenskapliga fördjupningsarbetet för OKB-projektet i Gamla Uppsala.

 

Handlingar med ben och begravningar under yngre bronsålder och äldre järnålder i östra Mellansverige
Projektansvarig: Emma Sjöling
Syftet är att undersöka förändring och variation i begravningar och bendeponeringar under yngre bronsålder och äldre järnålder sett utifrån både ett kvalitativa och kvantitativa perspektiv av benmaterialet. Utgångspunkten är att studier av benmaterial kan belysa och hjälpa till att tolka människors handlingar och uttryck kring död, kremering och begravning. Ur detta handlingsteoretiska perspektiv är det själva hanterandet och handlingen av mänskliga kvarlevor som är det centrala istället för betydelsen eller meningen bakom ritualen, ideologier och religiösa föreställningar. Ämnet handlar till stor del om tafonomi, d v s de naturliga processer och mänskliga aktiviteter som har påverkat kvaliteten och även kvantiteten av brända ben. Några frågeställningar som är aktuella är:

  • Kan man se mönster i benmaterialet när det gäller ex fragmenteringsgrad, bevaringsgrad, artsammansättning, anatomisk representation och deponeringsstorlek? Kan man se skillnader eller likheter regionalt, tidsmässigt?
  • Vilka spår av mänskliga handlingar och naturliga processer kan man se i benmaterialet och i sådana fall, hur kan de ha påverkat benens kvalitativa och kvantitativa egenskaper?