Nya dimensioner av matjord och kulturlager vid undersökningar av boplatser i överplöjd åkermark.
Projektansvarig: Jonas Svensson-Hennius

Maskinell avbaning är sedan årtionden den allmänt vedertagna metoden för att slutundersöka överplöjda boplatser i åkermark. Själva avbaningen dokumenteras dock mestadels mycket sparsamt och behandlas främst som ett sätt att flytta matjord så att intressanta lämningarna som stolphål och härdar, framträder. Ofta varierar emellertid matjordsdjupet med flera decimeter inom en yta som upplevs som närmast plan. Inte sällan är djupet mellan matjordens yta och den nivå där anläggningar framträder mycket större än vad som kan förklaras med traktorplöjning. Matjordens skiftande tjocklek har istället sannolikt i många fall orsakats av att en tidigare mer utpräglade relief i åkern under lång tid av markanvändning har planats ut. Mindre förhöjningar har plöjts och eroderats ner medan svackor har fyllts igen med det bortförda materialet.

Detta projekt avser att undersöka möjligheten att ge en fördjupad bild av lokal erosion och tillväxt av lager i tid och rum genom analys av matjordens och andra lagers tjocklek. Förhoppningen är att det därigenom ska bli möjligt att ge bättre underbyggda förklaringar av vad kulturlager representerar. Samtidigt ska det bli möjligt att bedöma bevarandegraden för anläggningar inom olika delar av boplatsen. Metodiskt planerar vi att skapa enkla terrängmodeller genom digital inmätning av ytor som sedan ställs mot LiDAR-data genom bearbetningar i GIS-program.