SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Vikingarnas tid – skeletten från Gnista

Har ni sett Vikingarnas tid på SVT? Där får man genom olika experters arbeten se hur det som vi kallar vikingatid växer fram och tar form. Programserien består bara av tre avsnitt och en del av det som filmats fick tyvärr inte plats. Det har istället lagts till som bonusmaterial på SVT-play. Bland annat finns ett avsnitt där vår osteolog Sofia Prata pratar med en av programmets experter, Anna Kjellström, om några av de skelett som kom fram vid SAUs och Upplandsmuseets undersökningar i Gnista, hösten 2014. Vill du veta mer så hittar du en längre version av bonusavsnittet här.

Läs mer

Yngre järnålder vid Edssjöns norra strand

Strax väster om Upplands Väsby och i anslutning till gång- och cykelvägen vid Eds allé, utförde SAU under ett par sommarmånader 2015 en större arkeologisk undersökning av fornlämning Ed 191 (boplatslämningar) och två mindre förundersökningar intill gravfälten Ed 44:3 och 51:3. Undersökningarna är nu avrapporterade och finns tillgänglig för nedladdning på Samla.

Vy över undersökningsområdet och Edssjön

De tre undersökningarna resulterade alla i spår efter boplatslämningar daterade från för...

Läs mer

Konferens i Tartu ledde till besök från Helsingfors universitet

För två helger sen var SAUs medarbetare Anneli Sundkvist i Tartu, Estland för att delta i det sjunde Austmarr-symposiet. Titeln var Crossing Disciplinary Borders in Viking Age Studies. Problems, Challenges and Solutions. Som titeln antyder behandlar symposiet tvärvetenskapliga utmaningar och möjligheter i forskning om vikingatiden. Att skriftliga källor finns bevarade medför att vikingatidsarkeologin ur vissa aspekter är annorlunda än arkeologi som rör skriftlösa perioder. SAU har under de senaste åren undersökt flera platser med vikingatida faser (t ex Ultuna, Gil...

Läs mer

Jämmertuna har vikingatida anor

När vi gjorde utredningen i Jämmertuna i våras hittade vi rester efter husgrunder som gick att identifiera på de historiska kartorna. Platsen har varit bebyggd in i modern tid och det fanns många synliga rester efter bebyggelse i områdets östra del.

Historisk Karta från 1864 med husgrunder som syntes i terrängen markerade i gult

I förundersökningsschakten påträffades två koncentrationer med förhistoriska anläggningar. Strax öster om Nyckelberget låg en härd, en grop och ett stolphål. Inom ...

Läs mer

I skuggan av Täby centrum

SAU har just avslutat en delundersökning av ett gravfält som ligger intill Roslagsbanan i närheten av Täby centrum. Kommunen planerar att bygga en ny gång- och cykelväg på platsen och vi har grävt ut en smal remsa utmed spåret. På krönet av kullen trängs stensättningarna. Det är tydligt att man velat vara herre på täppan och disponera den högst belägna platsen, kanske både för att se och att synas. Nedanför höjden på den norra sidan fanns även spår av en möjlig bosättning.

Våra metalldetektor-karterare har haft ett tufft jobb när de skulle kartera på gravkullen eftersom platsen varit...

Läs mer

Fredrik Thölin: metalldetektorkartering är ett utomordentligt bra sätt att få överblick

Han har rutinen, blicken och känslan. Han jobbar alltid systematiskt och metodiskt. Många år i arkeologibranschen och lång gräverfarenhet från bl a Irland och Mälardalen gör att det är en ren fröjd att gräva tillsammans med Fredrik Thölin, eller Fredda som han oftast kallas. Dessutom vågar vi påstå att han är en av Sveriges bästa metalldetekterare. Alla som har provat metallsökning vet att mark där människor har vistats ofta är full av allsköns skrot och att det kan tjuta rätt ordentligt när spolen sveper över marken. Eller så är det helt tyst. Hur blir man egentligen bra på metalldetekteri...

Läs mer

Nästa gäng drar i fält…

Sanna och Emelie gick ut i fält måndags för att göra en utredning i Jämmertuna, mellan Nyckelberget och Köpingsån.

Jämmertuna, eller Gaembrituna, som det en gång hette, var en medeltida sätesgård och är en av drygt 120 Tuna-orter i Sverige.  SAU har tidigare gjort undersökningar vid andra Tuna-platser såsom Gilltuna och Tortuna i Västmanland och Ultuna i Uppland och vi ser med spänning fram mot resultatet av denna utredning.

Norra och västra delen av delen av Köping är rik på lämningar från framför allt vikingatid, mycket tack vare det fördelaktiga läget. Köping ligger på en å...

Läs mer

Bearbetning och analys av Gnistagravfältet slutförd

Under sensommaren och hösten 2013 undersökte SAU och Upplandsmuseet ett större gravfält i utkanten av Uppsala. Rapporten är nu klar och resultaten innebär ny och spännande kunskap om yngre järnålderns gravskick.  Det gäller inte minst den vendeltida storhögen, men även de andra gravarna som anlagts fram till tidig medeltid. Dateringarna innebär att det vid Gnista-gravfältet fanns både hedniska och kristna gravar.

Det osteologiska materialet har analyserats av SAUs osteologer. Benanalyserna har gett mycket information inte bara om gravgåvor, utan även om de gravlagdas diet och hälsa. ...

Läs mer

Metalldetektorkartering och förståelse: gravfältet Alunda 88:1

Arkeologen med metalldetektor är för många sinnebilden av de som söker efter det som är fornt och övergivet. Metalldetektorkartering ses dock inte alltid med blida ögon inom branschen och tyvärr missbrukas metallsökare emellanåt av plundrare och andra med mindre ärliga avsikter. Det har lett till att otillåten metalldetektorkartering och plundring kan ge fängelse.

Allt fler ser dock fördelarna med metoden. Bland arkeologer och på de myndigheter som styr över vår vardag har en attitydförändring börjat märkas. Om metalldetektorkarteringen genomförs på ett metodiskt sätt bidrar den till...

Läs mer