SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

PRESSRELEASE: VETENSKAPLIGT PRIS OCH HEDERSOMNÄMNANDE

VETENSKAPLIGT PRISSocietas Archaeologica Upsaliensis (SAU) vetenskapliga pris år 2020 går till:

Charlotte Hedenstierna-Jonson

Charlotte Hedenstierna-Jonson, Uppsala universitetMotiveringHedenstiernas forskning är med sin koppling till det arkeologiska källmaterialet genomgående evidensbaserad och tvärvetenskaplig. Den är samtidigt välgörande transparent, prestigelös och inkluderande. Hennes sätt att levandegöra vetenskapliga resultat utan att tumma på sakligheten är föredömligt.

HEDERSOMNÄMNANDEtill organisatörer, talare och deltagare på konferensen Vägskäl –...

Läs mer

Uppdatering av läget för väg 56, Västjädra – Kvicksund

Nu finns en kortfattad sammanfattning av de arkeologiska resultaten på Trafikverkets hemsida.

https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/vag-56-rata-linjen/nyheter-vag56/2020/resultat-fran-de-arkeologiska-undersokningarna-mellan-kvicksund-och-vastjadra/?expandid=global-area-32570

Läs mer

Väg 56, Västjädra – Kvicksund

Under våren 2020 förundersöker arkeologer från SAU ett antal fornlämningar i södra delen av Västmanland. Trafikverket planerar att göra en breddning av väg 56 mellan E18 vid Västjädra i norr och bron över Mälaren vid Kvicksund i söder. Målet är att vägen ska byggas ut till en mötesfri landsväg med ökad trafiksäkerhet.

Inom och i nära anslutning till vägområdet finns ett antal kända fornlämningar från både förhistorisk och historisk tid. De lämningar som ska undersökas nu är främst gravar i form av stensättningar men även stensträngar (en slags låga stenmurar), boplatslämningar i...

Läs mer

Framåt för Rikstens stenålder

För ett drygt år sedan lämnade vi stenåldersboplatsen i Riksten. Sedan dess har vi ägnat tid åt allt spännande som upptäcktes, till exempel stenyxor, keramik, mejslar, skrapor, djurben och slipstenar.

 

Knackstenar, yxor, skrapor och annat underbart från utgrävningen.

Planer över boplatsen har gjorts, så att vi kan se var fynden gjorts och var härdar, byggnader och anläggningar funnits.

Plan som visar den s...

Läs mer

Ostlänken, delen väg 625-Vretaån

Under våren och försommaren genomför SAU i samarbete med Sörmlands Arkeologi AB en arkeologisk utredning etapp 2 på den del av sträckningen som börjar väster om Skavsta flygplats vid Nyköping ned till Vretaån, nordväst om Stavsjö i Södermanlands län. Sträckan är cirka 24 kilometer lång och cirka 200 meter bred och går genom ett varierat landskap, från åkermark och sandiga malmar i öster mot ett kuperat sprickdalskandskap med berg och skogar i sydväst. Landskapets utformning tillsammans med den idag kända fornlämningsbilden, gör att det finns goda förutsättningar att hitta lämningar från fra...

Läs mer

Stenålder – forskning, fynd och platser

Den 19-20 februari hålls konferensen Stenålder – forskning, fynd och platser för tredje gången i Norrköping. Konferensen syftar till att fånga upp aktuell stenåldersforskning. Varje år genomförs många arkeologiska undersökningar av stenålderns platser i Sverige. Vi som på olika sätt arbetar med stenåldern är alla en del av kunskapsproduktionen men eftersom det som produceras publiceras i så många olika forum är det svårare än någonsin att ha överblick över kunskapstillväxten.

Konferensen arrangeras av Tom Carlsson (Stiftelsen Kulturmiljövård) Niklas St...

Läs mer

Med drönare i Drothem

Under hösten 2018 undersöker SAU ett antal stensättningar i Drothems socken, strax väster om Söderköping. Undersökningsområdet ligger i den planerade vägkorridoren för E22:ans nya sträckning.

 Med stor entusiasm har SAU:s arkeologer rensat fram ett antal stensättningar som dolde sig under torv och mossa. Foto: Jonas Wikborg.

Förundersökningen som utfördes förra hösten visade att två av stensättningarna innehöll begravningar från romersk järnålder (0-400 e Kr). Un...

Läs mer

Reportage från guidning i Riksten

Nu har vi lämnat stenåldersboplatser i Riksten. Vi hade glädjen att guida närmare 800 nyfikna besökare, stora som små! Missade du chansen? Här kan du läsa ett reportage om den visning vi gjorde i samarbete med Rikstens Friluftsstad. Nu är vi åter på kontoret och ska  börja analysera alla spännande fynd och anläggningar. Allt kommer att utmynna i en rapport och en populärvetenskaplig skrift. Vi  kommer fortlöpande att lägga ut information här på hemsidan, så håll ögonen öppna!

Läs mer

Det spetsar till sig i Riksten

Plötsligt låg den bara där i sållet. Vit, taggig och flera tusen år gammal. Ett litet konstverk! Men vad är det egentligen?

 

– Vi vet inte ännu. Det skulle kunna vara spetsen av en harpun från jägarstenåldern och då kan den vara bort emot 7000 år gammal. Men harpuner från den här tiden brukar vara betydligt större och bredare. Det är möjligt att spetsen istället är yngre, ungefär 4500 år gammal. I så fall är den från slutet av bondestenåldern – från övergånge...

Läs mer

Rikstens yxor och mejslar

I yxverkstaden i Riksten verkar alla led i tillverkningen ha ägt rum, något vi redan rapporterat om och om du kan läsa om här. Här har man med hjälp av knacksten format yxor och mejslar ur större stenstycken, vassa eggar har knackats fram och yxorna har sedan blivit släta och lena med hjälp av slipstenar av sandsten.

– Vi har till och med hittat större och mindre avslag med slipyta, vilket visar att man även reparerat och slipat om yxor här, säger Michel Guinard.

Ännu är vi ...

Läs mer