SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Bearbetning och analys av Gnistagravfältet slutförd

Under sensommaren och hösten 2013 undersökte SAU och Upplandsmuseet ett större gravfält i utkanten av Uppsala. Rapporten är nu klar och resultaten innebär ny och spännande kunskap om yngre järnålderns gravskick.  Det gäller inte minst den vendeltida storhögen, men även de andra gravarna som anlagts fram till tidig medeltid. Dateringarna innebär att det vid Gnista-gravfältet fanns både hedniska och kristna gravar.

Det osteologiska materialet har analyserats av SAUs osteologer. Benanalyserna har gett mycket information inte bara om gravgåvor, utan även om de gravlagdas diet och hälsa. Många uppvisade tecken på bristsjukdomar, t ex järnbrist. Genom isotopanalys har vi dessutom fått veta att människorna vid Gnistahögen åt anmärkningsvärt mycket insjöfisk, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att mycket av den nutida slätten då stod under vatten.

En annan intressant upptäckt är att det bland de gravlagda fanns två män med tvärgående, infilade slipspår på framtänderna. Denna typ av slipspår är ganska ovanlig; totalt är ett drygt hundratal individer kända i södra halvan av Sverige. Samtliga är daterade från sent 700- till 1100-tal, d v s i huvudsak vikingatid. Varför vissa män hade dessa slipmärken är ett hett ämne inom forskningen. Några entydiga svar finns ännu inte, men man antar att slipspåren markerar någon form av grupptillhörighet.

Läs mer om undersökningen på SVTs hemsida eller lyssna på Sveriges radio P4 Uppland